در راستای همکاری و ارتباط دانشگاه با صنعت، جامعه و مراکز علمی، نشستی با حضور آقای دکتر میرزایی معاون تحقیقات و فناوری با معاون و اعضای سازمان زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی یزد در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار...[more]

در راستای همکاری و ارتباط دانشگاه با صنعت، جامعه و مراکز علمی، نشستی با حضور آقای دکتر میرزایی معاون تحقیقات و فناوری با معاون و اعضای سازمان زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی یزد در محل دفتر معاونت تحقیقات و فناوری برگزار...[more]

بازدید آقای دکتر مسعود میرزایی معاون محترم تحقیقات و فناوری از مرکز تحقیقات دیابت در تاریخ 12 خردادماه 97[more]

بازدید معاون محترم تحقیقات و فناوری آقای دکتر میرزایی از مراکز تحقیقاتی و RDC بیمارستان شهید رهنمون[more]

بازدید معاون تحقیقات و فناوری از مراکز تحقیقاتی و RDC بیمارستان شهید صدوقی[more]

جلسه مجریان مطالعه کوهورت مادران با حضور آقای دکتر میرزایی معاون محترم تحقیقات و فناوری[more]

فهرست مجلات علمی پژوهشی وزارت بهداشت، نمایه شده در بانک اطلاعاتی Scopus[more]

Displaying results 8 to 14 out of 417