منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

برای مشاهده برنامه های آموزشی بر روی لینک ها کلیک نمایید

واحد های ارائه شده نیمسالاول 99-98

Initiates file download کارشناسی پرستاری 

Initiates file downloadکارشناسی پیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،اورژانس،مشاوره در مامایی)

برنامه امتحانات کارشناسی پرستاری و مامایی و کارشناسی ارشد نیمسالاول 99-98

Initiates file download کارشناسی پرستاری

Initiates file download کارشناسی پیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

کارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

برنامه های هفتگی دروس نیمسال اول 99-98

Initiates file download کارشناسی پرستاری 

Initiates file downloadکارشناسی پیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

 

واحد های ارائه شده نیمسالدوم 98-97

Initiates file download کارشناسی پرستاری 

Initiates file downloadکارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

برنامه امتحانات کارشناسی پرستاری و مامایی و کارشناسی ارشد نیمسالدوم 98-97

Initiates file download کارشناسی پرستاری

Initiates file download کارشناسی پیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

برنامه های هفتگی دروس نیمسال دوم 98-97

Initiates file download کارشناسی پرستاری 

Initiates file downloadکارشناسی پیوسته ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

برنامه امتحانات کارشناسی پرستاری و مامایی و کارشناسی ارشد نیمسال اول 98-97

Initiates file download کارشناسی پرستاری

Initiates file download کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

 

واحد های ارائه شده نیمسال  اول 98-97

Initiates file download کارشناسی پرستاری 

Initiates file downloadکارشناسی مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

برنامه امتحانات کارشناسی پرستاری و مامایی و کارشناسی ارشد

Initiates file download کارشناسی پرستاری

Initiates file download کارشناسی پیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

برنامه های هفتگی دروس نیمسال اول 98-97

Initiates file download کارشناسی پرستاری 

Initiates file downloadکارشناسی مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

 

برنامه های هفتگی دروس نیمسال دوم 97-96

Initiates file download کارشناسی پرستاری 

Initiates file downloadکارشناسی مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

 

واحد های ارائه شده نیمسال  دوم 97-96

 Initiates file downloadکارشناسی پرستاری 

Initiates file downloadکارشناسی مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

 

Initiates file downloadبرنامه های هفتگی دروس نیمسال اول 97-96

 کارشناسی پرستاری 

کارشناسی مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

کارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

 

Initiates file downloadواحد های ارائه شده نیمسال  اول 97-96

 کارشناسی پرستاری 

کارشناسی مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

کارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

 

برنامه امتحانات کارشناسی پرستاری و مامایی و کارشناسی ارشد

Initiates file download کارشناسی پرستاری

 Initiates file downloadکارشناسی پیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ناپیوسته مامایی

Initiates file downloadکارشناسی ارشد(ویژه،نوزادان،سالمندان،مشاوره در مامایی)

 

    برنامه های تئوری و کارآموزی نیمسال  اول 97-96

Initiates file downloadپرستاری ترم 1

Initiates file downloadپرستاری ترم 3

Initiates file downloadپرستاری ترم 5

Initiates file downloadپرستاری ترم 7

Initiates file downloadلاگ بوک کارآموزی ها نیم سال اول 96-97

Initiates file downloadلاگ بوک عرصه نیم سال اول 96-97

Initiates file downloadمامایی ترم 7

Initiates file downloadمامایی ترم 5

Initiates file downloadمامایی ترم 3

Initiates file downloadمامایی ترم 1

 

 

ارشد مشاوره در مامایی ترم 3

ارشد مشاوره در مامایی ترم 1

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان گرامی

محل برگزاری امتحانات کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری مامایی در سالن سلف دانشکده

و محل برگزاری امتحانات کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد در کلاس 3 می باشد

برای مشاهده مقررات امتحان کلیک کنید

اطلاعیه امتحانات