منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

1- زهرا پور موحد

Movahed446@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی 220

2- دکتر حسین توانگر

tavangar11@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه ،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی 200

3- اعظم خوشبین

a_khoshbin2000@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی 222

4- مریم دافعی

Maryam_dafei@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی212

5- طاهره سلیمی

salimi_tahere@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی 228

6- فرحناز فرنیا

far.farnia@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی 300

 7-شهناز مجاهد

sh_mojahed@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی210

8- زهره مشکوه

zorehe.meshkat@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی 269

9- دکتر خدیجه نصیریانی

nasiriani@gmail.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی264

10- دکتر علی اکبر واعظی

vaeziali@yahoo.com

زمان و مکان حضور:شنبه لغایت چهارشنبه،دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس:8241751 داخلی233