منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

بیمارستان شهید صدوقی:

  ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های داخلی،جراحی،اتاق عمل،
ENT،زنان و زایمان ،کودکان،نوزادان،دیالیز،ارتوپدی،چشم ،اعصاب ،اورژانس،NICU،ICU،CCU و ...

  
            


بیمارستان افشار:

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های جراحی،اتاق عمل قلب،زنان و زایمان ،اورژانس،ICU،CCUجراحی قلب،داخلی قلب،ICU جراحی قلب و ...

 


بیمارستان شهید رهنمون:

ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های جراحی،اتاق عمل،ارتوپدی،ارولوژی ،جراحی اعصاب ،اورژانس ،دیالیز،قلب ،ICU اعصاب،ICU جراحی،CCUو ...

 

مرکز جامع روانپزشکی:
ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های اورژانس ،روانپزشکی ،بخش حاد مردان،بخش مزمن مردان،زنان،تشخیص دوگانه،
VPI،ECT و ...

 

سوانح و سوختگی شهید صدوقی:
ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان پرستاری و مامایی دربخش های سوختگی،پوست،درمانگاه،اورژانس و...