جهت ورود به سایت جدید معاونت غذا ودارو یزد بر روی لینک زیر کلیک نمایید

https://web.ssu.ac.ir/index.aspx?tempname=movenateghazaodaro&lang=1&sub=17