بر اساس فرآیند پذیرش پزشک عمومی جهت اشتغال در بخشهای اورژانس بیمارستانهای سطح استان که فرآیند

 مذکور از مصوبات کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس دانشگاه می باشد ،کمیته تعیین مهارت پزشکان عمومی در

 معاونت درمان تشکیل گردید.


کلیه پزشکان شاغل در بخشهای اورژانس ویا متقاضی خدمت در بخشهای مذکور مطابق برنامه تنظیمی توسط اعضاء

 کمیته مذکور مصاحبه علمی شده ودر صورت قبولی ، مجوزاشتغال آنان در اورژانس بیمارستانها در قالب گواهی صادر

 وبه پرونده پرسنلی الصاق میگرددودر صورت عدم پذیرش در مصاحبه مذکور از ادامه فعالیت ویا شروع فعالیت آنان

 در اورژانس بیمارستانها جلوگیری بعمل می آید.


غالب مباحث مطروحه جهت مصاحبه با توجه به نوع مراجعین بیمارستانها شامل موارد ذیل می باشد:


مسمومیتها، MI وبیماریهای قلبی وریوی، CPRوآسم، تروما(HEADتروما) شکستگیها ، بیماریهای غدد

(هایپوگلایسمی)، برق گرفتگی، سرما زدگی، گرما زدگی

در پایان یاد آور می گردد هدف از انجام مصاحبه تعیین توانایی پزشکان در مواجهه با بیماران اورژانسی مشمول مباحث

 فوق می باشد.