قوانین بخش اورژانس

1- در اورژانس بیمارستان بایستی آمار کل ورودی اورژانس اعم از تعداد بستری، سرپایی و فوتی،موارد اعزام با آمبولانس 115،موارد اعزام با آمبولانس خصوصی، موارد ارجاع به سایر مراکز درمانی و همچنین تعداد بیماران پذیرش شده از سایر بیمارستانها با هماهنگی یا بدون هماهنگی با ستاد اورژانس در بانک اطلاعاتی ثبت و ضبط گردد
2- در اورژانس بیمارستان در موارد ترخیص که همراه بیمار اراده به ترخیص بیمار بد حال بیهوش می نماید نظر پزشک قانونی و حکم قضایی تعیین کننده میباشد.
3- در اورژانس بیمارستان نبایستی درصد ترخیص با رضایت شخصی از 5% موارد پذیرش در ماه تجاوز نماید.
4- در اورژانس بیمارستان کلیه مراجعین بایستی تحت مداوای لازم قرار گرفته بنحوی که از شرایط بحرانی خارج شوند (استیبل گردند) سپس در صورت نبود امکانات درمانی مربوطه به مرکز درمانی مجهزتر منتقل گردد.
5- در صورتیکه در بیمارستان در روند کار
Bed Manager اشکالی بوجود آید موارد بایستی در کمیته تعیین تکلیف بیماران با حضور روسای بخشهای مربوطه مطرح و پروتکل برخورد با چنین مواردی تهیه و مکتوب گردد.
6- در اورژانس بیمارستان بایستی یخچال داروها صرفا جهت نگهداری دارو موجود بوده و دارای چک لیست دما و دارو بوده و در هر شیفت چک گردد.
7- در اورژانس بیمارستان بایستی هر سه ماه یکبار آموزش تریاژ جهت کلیه پرستاران شاغل در اورژانس برگزار گردد.
8- در بیمارستان کار گروه تریاژ بایستی با حضور رئیس و مدیر، رئیس بخش اورژانس و سرپرستار اورژانس تشکیل گردد.
9- در اورژانس بیمارستان بایستی اتاقی دارای دو درب ورودی و خروجی، یک تخت معاینه و یک صندلی برای بیمار بعنوان اتاق تریاژ موجود باشد.
10- در اورژانس بیمارستان محل اتاق تریاژ باید در محلی قبل از اتاق پزشک در نظر گرفته شود.
11- در اورژانس بیمارستان جهت کلیه بیماران بایستی فرم تریاژ تکمیل شده و ضمیمه پرونده آنان گردد.
12- در اورژانس بیمارستان زمان تریاژ در سطح یک صفر و در سطح دو زیر 10 دقیقه و حداکثر تا30 دقیقه می باشد.
13- در بیمارستان بایستی شرح وظایف کلیه پرسنل در تمامی رده ها به طور واضح و شفاف به اطلاع آنها رسیده و نسخه ای از آن را به امضاء آنها رسیده و در پرونده پرسنلی آنها نگهداری شود.
14- در بیمارستان بایستی حدالامکان اتاق سوپر وایزر در محل اورژانس تعبیه گردد.
15- در بیمارستان بایستی آزمایشگاه جنب ساختمان اورژانس مستقر بوده و در غیر این صورت اتاقی برای انجام آزمایشات اورژانس در بخش اورژانس تعبیه گردد.
16- در بیمارستان بایستی بخش رادیولوژی جنب ساختمان اورژانس مستقر بوده در غیر این صورت بخش اورژانس باید دارای واحد تصویربرداری مستقل باشد.
17- در اورژانس بیمارستان بایستی فرآیند نحوه رسیدگی به شکایات بیماران در معرض دید عموم قرار گیرد.
18- در اورژانس بیمارستان بایستی تجهیزات و لوازم فیکس نمودن بیماران ترومایی به تعداد کافی موجود باشد (لانگ بک بورد و کلار گردنی و شورت بک بوردو....)
19- در بیمارستان سوپر وایزرها در هنگام تحویل شیفت بایستی آمبولانسهای خصوصی طرف قرارداد با بیمارستان مستقر در بیمارستان را طی چک لیستی کنترل نمایند.
20- در اورژانس بیمارستان بایستی برنامه ماهیانه بکارگیری پرسنل پرستاری سایر بخشها در مواق