نظارت بر مراكز فعال ، تاييد و كارشناسي مراكز تصوير برداري در دست احداث

موافقت اوليه با صدور پروانه ها

كليه امور مربوط به تجهيزات بخشهاي تصوير برداري اعم از خريد، نقل و انتقال و ...

امور نيروي انساني شاغل ، انتخاب و ارزيابي عملكرد مسئولين بخشها ، اعزام مشمولين طرح ، مجوزهاي استخدامي ، رسيدگي به امور پرسنلي در زمينه انتقال ، تشويق و تنبيه ، ماموريت و ...

تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات آماري بخشهاي تصويربرداري

آموزش و پژوهش در راديولوژي

پيگيري امور كنترل كيفي تجهيزات و بخشهاي تصويربرداري

تشكيل جلسات مشورتي در امور راديولوژي

پيگيري نظارت بر رعايت استانداردهاي حفاظت در برابر اشعه

پيگيري توسعه بخشهاي تصويربرداري

 

مرتضي سپهر جوان

كارشناس امور راديولوژي

پست الكترونيك : radiologydarman@ssu.ac.ir

تلفن محل كار : 7258412-0353

داخلي 216 7240171-0353