شرح وظايف كارشناس تغذيه معاونت درمان

برگزاري دوره هاي آموزشي تغذيه جهت كارشناسان تغذيه

تهيه و تدوين متون آموزشي تغذيه و ارسال به بيمارستان ها

پيگيري اجراي فرم هاي ارزيابي تغذيه در مراكز درماني

بازديد از واحدهاي تغذيه بيمارستاني و ارائه گزارش به مافوق

بررسي عملكرد كارشناسان تغذيه مراكز درماني

تشكيل جلسات مشترك كارشناسان تغذيه مراكز درماني

همكاري و هماهنگي جهت معرفي و توزيع كارشناس تغذيه به مراكز درماني

همكاري جهت اجراي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ارسالي از وزارت متبوع

تعامل با ساير واحدهاي معاونت درمان

مژگان خوشبين

كارشناس تغذيه

پست الكترونيك : yazdnutrition@ssu.ac.ir

تلفن محل كار :7258412-0353

داخلي 216-7240171-0353