›            اجراي استانداردهاي احياي نوزاد

›            پیگیری تامين تجهيزات و رفع كمبودها در زمينه احياي نوزاد

›            برنامه ريزي براي تشكيل تيم و اجرا صحيح احياء نوزاد

›            برنامه ريزي براي كاهش موارد مرگ و مير نوزادان

›            برنامه ريزي جهت كاهش عوارض ايجادشده براي نوزادان

›            برنامه ريزي جهت پيشگيري از خطاها در درمان نوزادان

این کمیته باید ماه یکبار  برگزار گردد.