به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات قابل ارائه در بخشهای اورژانس بیمارستانهای استان یزد کمیته راهبردی خدمات ارتقاء اورژانس دانشگاه پس از صدور ابلاغ کلیه اعضاء براساس دستورالعمل ارسالی وزارت متبوع به ریاست رئیس محترم دانشگاه ودبیری معاونت درمان از شهریور سال 1389 فعالیت خودرا آغاز نمود.پس از آن هرماه کمیته مذکور در دفتر ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردیده ومصوبات مربوطه به بیمارستانهای تحت پوشش جهت اجرا ابلاغ گردیده است.