شرح وظایف اداره امور بیمارستانها

سیاستگذاری و نظارت بر نحوه و حسن اجرای بخشنامه ها و مقررات وزارت متبوع در بیمارستانهای تحت پوشش.

 نیاز سنجی منطقی منابع ، تجهیزات و نیروی انسانی تخصصی در بیمارستانها

 برنامه ریزی جهت بکارگیری نیروهای تخصصی طرح و ضریب کا

 پیگیری و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاء دانش و فن آوری در بیمارسانها

 همکاری و هماهنگی متقابل با سایر واحدهای معاونت درمان و معاونتهای ذیربط

          شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

 رسيدگي به شكايات از بيمارستانهاي دولتي

پيگيري اخذ مجوزهاي لازم براي توسعه و احداث بيمارستانهاي دولتي