شوراي انضباطي دانشجويان

دبیر شورا ی انضباطی تجدید نظر: آقای دکترعلی دهقانی

دبیر شورای انضباطی بدوی : آقای جمال دشتی

 

شوراي انضباطي

 یکی از زير مجموعه هاي معاونت دانشجوئي ـ فرهنگي دانشگاه مي باشد كه رياست آن به عهده معاون دانشجوئي ـ فرهنگي دانشگاه است كه مسئوليت نظارت و رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به عهده دارد. اين شورا داراي دو بخش بدوي و تجديدنظر مي باشد

 

شماره تماس : 36238559

آدرس: بلوار دانشجو - مجتمع آموزشی و پژوهشی امام رضا(ع) - معاونت دانشجویی فرهنگی

 

اهداف شوراي انضباطي

 

پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تأًمين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ شأن و كرامت دانشجوئي و مقابله با بي نظمي و رعايت حقوق فردي و اجتماعي ديگران از مهمترين اهداف شوراي انضباطي محسوب مي شود.

بديهي است شيوه هاي برخورد صحيح و عالمانه با تخلفات دانشجوئي و رعايت تقوي در رسيدگي به امور آنان و تصميم گيري جزو اصول اساسي و خدشه ناپذير شوراي انضباطي تلقي مي شود.

 

2- وظايف شوراي انضباطي

شوراي انضباطي بعنوان نهادي كه بتواند نقش مديريتي خاص در جلوگيري از هرج و مرج و بي نظمي در محيط دانشگاه ايجاد نمايد و همچنين فضايي سالم و به دور از هرگونه تشنج و بي نظمي در دانشگاه برقرارسازد, مي باشد.

 

3- حدود اختيارات و وظايف شوراي هاي انضباطي دانشگاه

 

الف) رسيدگي به تخلفات دانشجويان اعم از عمومي ، آموزشي و اداري ، سياسي و اخلاقي

ب) پاسخ به استعلامهايي كه از هسته هاي گزينش دانشجو يا كاركنان و حراست ها براي استخدام و غيره مي شود. تشكيلات، حدود و وظايف شوراي انضباطي

با توجه به قداست علم و اخلاق و محيطهاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي و ضرورت دفاع و حراست از حقوق عمومي دانشجويان، دانشجو موظف است در طول زمان تحصيل و هر محيط اعم از دانشگاه و خارج از دانشگاه، از ارتكاب هر عمل كه خلاف شئون و حيثيت دانشجو باشد، خودداري كند. هرگاه دانشجويي در مكانهايي بعنوان دانشجو فعاليت داشته باشد (از قبيل سفرهاي علمي، محل هاي كارآموزي، خوابگاه و . . .) مرتكب عملي شود كه برحسب قوانين كشوري مستوجب كيفر باشد شوراي انضباطي مي تواند ضمن رسيدگي به تخلف در حيطه اين آيين نامه، موارد را براي برخورد در حيطه كاري مراجع ذيصلاحيت به آنها نيز ارجاع دهد. به هر حال تنها مرجع مجاز دانشگاه جهت انعكاس تخلف و معرفي دانشجوي خاطي به مراجع قضائي و انتظامي

شوراي انضباطي دانشگاه باشد.

 

ماده 1- تفكيك تنبيهات

 

الف- تنبيهاتي كه با حكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود.

1. اخطار شفاهي

2. تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3. اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4. تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

5. توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6. دادن نمره 25/0 در درس يا امتحان مربوط به تخلف

7. محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل خوابگاه، وام و غيره از يك ماه تا طول مدت باقي مانده از تحصيل

8. دريافت خسارت از دانشجو

9. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

10. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات

11. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات

12. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات

ب- تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجو مي تواند اعمال شود.

13. منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

14. منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات

15. منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات

16. منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات

17. تغيير محل تحصيل دانشجو (همراه با تغيير رشته در صورت لزوم)

18. تبديل دوره تحصيل دانشجو از روزانه به شبانه

19. اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

20. اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها از 1 تا 3 سال

ماده 2- تفكيك تخلفات

 

حدود اختيارات و وظايف شوراهاي انضباطي دانشگاه و شوراي مركزي:

الف- جرائم عمومي دانشجويان

1. تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت، توهين يا فحاشي يا هتك حرمت

2. تطميع براي ارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه يا اخاذي

3. افتراء يا نشر اكاذيب

4. ضرب و جرح

5. جعل اسناد دولتي (خارج از دانشگاه)

6. جعل امضاي اساتيد يا مسئولان دانشگاه

7. ارائه اسناد جعلي به دانشگاه، جعل عنوان

8. جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از اسناد مكتوب يا نرم افزاري)

9. سرقت اموال دانشگاه، سرقت اموال غيرمتعلق به دانشگاه

10. سرقت و یا خرید ، فروش یا افشای سوالات یا ورقه های امتحانی

11. اخذ یادادن رشوه یا کلاهبرداری از شخصیت های حقیقی یا حقوقی در خارج از دانشگاه

12. اخذ یا دادن رشوه به یکی از دانشگاهیان

13. کلاهبرداری در دانشگاه واختلاس در دانشگاه

14. ارتکاب قتل ، شرکت یا معاونت در قتل -

تخلفات آموزشی واداری

1- تقلب در امتحان

2-فرستادن دیگری به جای خود در امتحان

3- شرکت به جای دیگری در امتحان

4- ارتکاب هرفعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود .

5- عدم رعایت مقررات دانشگاه

6- عدم رعایت مقررات خوابگاه

7- دادن اطلاعات ناصحیح به دانشگاه یا کتمان حقایق

8- ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داری از اموال شخصی-

تخلفات سیاسی:

1- عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری وانجام دادن هر عملی به نفع آنها

2- توهین به شعائر اسلامی یا ملی وارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی ( مانند فحاشی واستعمال الفاظ رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی ، پخش اعلامیه و ...)

3- فعالیت وتبلیغ به نفع گروهک ها ومکاتب الحادی غیر قانونی

4- ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

د- تخلفات اخلاقی:

1- استفاده از مواد مخدر ( یا سایر داروهای اعتیاد آوریا روانگردان )

2- اعتیاد به مواد مخدر ( یا سایر داروهای اعتیاد آور یا روانگردان )

3- نگهداری ، خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر ( یا سایر داروهای اعتیاد آور یا روانگردان )

4- تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد مخدر ( یا سایرداروهای اعتیادآور یا روانگردان)

5- استفاده از مشروبات الکلی

6- خرید و فروش وتوزیع مشروبات الکلی و تشکیل جلسه برای استفاده از مشروبات الکلی

7- ارتکاب قمار

8- استفاده از فرآورده های صوتی وتصویری غیر مجاز ، عکس ، فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن

9- استفاده یا توزیع یا تکثیر کتب ، مجلات ، عکس های مستهجن ویا آلات لهو ولعب

10- ایجاد مزاحمت

11- ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می شود ( مانندعدم رعایت حقوق دیگران ، پرخاشگری ، ایجاد درگیری و ...)

12- عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم

13- داشتن رابطه نامشروع

14- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

15- عدم رعایت پوشش اسلامی واستفاده از پوشش غیر منطبق با شئون دانشگاه یا آرایش مبتذل

 

رعایت موارد ذیل در پوشش توسط خواهران الزامی است :

1- مانتو وشلوار مدل ساده ( بدن نما نباشد ) وبلند در رنگ های متین وملایم

2- مقنعه بلند از رنگهای ساده و بدون هرگونه تزئین به گونه ای که موها کاملاً پوشیده باشد بدیهی است استفاده از چادر اولی است .

3- استفاده از جوراب وکفش در رنگهای متین و به گونه ای که پا نمایان نباشد .

4- احتراز ار هرگونه آرایش از قبیل رنگ کردن موها ، بلند کردن و لاک زدن ناخن ها .

 

ب ) رعایت موارد ذیل در پوشش توسط برادران الزامی است :

1- استفاده از پیراهن آستین بلند

2-استفاده از رنگ های ملایم ومتین در پوشش( بلوز ، شلوار جوراب و کفش )

3-بسته بودن یقه پیراهن

4- احتراز از بلند کردن ناخنها و استفاده از تزئینات نامتعارف