سرکار خانم ملک ثابت

سرپرست اجرایی برنامه های قرآنی

سید حمزه حسینی مطلق

مسئول اجرای برنامه های فرهنگی وفوق برنامه

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید


کارشناسان فرهنگی محترم معاونت :

سرکار خانم کلاهدوزان

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

سرکار خانم نورنژاد

سرکار خانم مروی نام

سرکار خانم طباطبایی

سرکار خانم برهانی

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

علیرضا جعفری

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

اکبر برخورداری

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

کارشناسان فرهنگی دانشکده ها

سید هاشم حسینی، دانشکده پزشکی

سرکار خانم فاطمه شایق،دانشکده دنداپزشکی

سرکار خانم محبوبه امینی،دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم فاطمه کیانی،دانشکده پرستاری

برای مشاهده رزومه اینجا کلیک کنید

 

 

تشکل های اسلامی

آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان

فرآیند تشکیل تشکل های اسلامی دانشگاهیان

کانون های فرهنگی

آیین نامه کانونهای فرهنگی

فرایند تشکیل کانونهای فرهنگی

فرم درخواست صدور مجوز فعالیت کانونهای فرهنگی

اساسنامه پیشنهادی جهت تأسیس کانون فرهنگی

نشریات

فرایند انتشار نشریات

فرم استعلام آموزشی-استخدامی و انضباطی

فرم درخواست امتیاز انتشارات نشریات دانشگاهی

فرم در خواست چاپ نشریات دانشگاهی

Initiates file downloadبرای مشاهده مجله آمایش اینجا کلیک کنید

Initiates file downloadبرای مشاهده گاهنامه زوایه اینجا کلیک کنیدانجمن های علمی دانشجویان

نمودار درختی شورای نظارت برانجمن های علمی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آیین نامه ی جدید انجمن های علمی دانشجویی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نامه ی ابلاغ آیین نامه ی انجمن های علمی

دستور العمل اجرایی آیین نامه ی انجمن های علمی دانشجویان

نامه ی ابلاغ دستورالعمل اجرایی

فرم تقاضای تأسیس انجمن علمی

فرم مشخصات اعضاء هیأت مؤسس

اساسنامه انجمن علمی دانشجویی...

موافقت اصولی تأسیس انجمن علمی‌دانشجویی

عدم موافقت اصولی تاسیس انجمن علمی دانشجویی

مجوز فعالیت انجمن علمی دانشجویی

صورتجلسه برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی‌دانشجویی.........

فرم ثبت نام داوطلب عضویت در شورای مرکزی انجمن علمی‌دانشجویی

فرم عضویت در انجمن علمی‌دانشجویی

فرآیند صدور مجوز یک فعایت انجمن های علمی

دانشجوی نمونه

آیین نامه دانشجوی نمونه سال 93