دانشجو براي اينكه بتواند با خيالي آسوده و بدون دغدغه به تحصيل بپردازد طبيعتا بايد از امكانات رفاهي بخصوص در زمينه تغذيه ي روزمره و استفاده از سرويس اياب و ذهاب و ..... برخوردار باشد . همچنين ارائه تسهيلات دانشجوئي در موارد ضروري ، ميتواند وي را در ادامه ي تحصيلاتش بويژه در رشته هاي حساس پزشكي و زير مجموعه هاي آن كمك نمايدازاين رو اين اداره يكي از پر مراجعه ترين بخشهاي تابعه دانشگاه بشمار ميرود.

Initiates file downloadبرای مشاهده اهم وظایف اداره رفاه اینجا کلیک کنید