دکتر روح اله عسکری

 

سمت :مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه

 

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده بهداشت  سرپرست واحد توسعه  آموزش دانشکده بهداشت(EDO

 

مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی PHDمدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

پست الکترونیکی:r.asKari@ssu.ac.ir

تلفن:36248800

مديريت فرهنگي كه يكي از زير شاخه هاي معاونت دانشجوئي فرهنگي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي محسوب ميشود ، خود دو اداره مستقل را تحت نظارت و ساماندهي دارد كه عبارتند از اداره فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه و اداره تربيت بدني .
در اين مديريت كليه برنامه هاي ورزشي ، آمادگي جسماني و حفظ سلامتي دانشجويان و كاركنان از سوئي و فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه مثل برگزاري مراسم فرهنگي ، جلسات مذهبي ، سياسي ، اردوها، و تشكلهاي دانشجوئي از سويي ديگر هدايت و برنامه ريزي ميشود.فرهنگ يكي از اركان اصلي جامعه و مراكز آموزشي است دانشگاه محيط مقدسي است كه لازمه حفظ تقدس آن تاكيد و توجه عميق به بالندگي قشر جوان ودانشجوست امور فرهنگي در دانشگاه بعنوان زمينه ساز فعاليتهاي آموزشي ، اجتماعي ، سياسي و عقيدتي مطرح است و شكي نيست كه غفلت از اين امر مهم ميتواند خساراتي ببار آورد كه جبران آن گاهي ناممكن است فعاليتهاي فرهنگي دانشجويان چنانچه در بستري سالم و مناسب انجام شود ميتواند مورد استفاده جامعه واقع شده و زمينه ساز شكوفايي فرهنگي جامعه است بدين منظور مديريت فرهنگي دانشگاه در زمينه هاي متعدد فرهنگي پذيراي مراجعه و همكاري دانشجوياني است كه خود را سهيم دراعتلاي فرهنگي محيط دانشگاه ميدانند ترديدي نيست كه جوانان مسلمان جامعه ما با اتكاء به فرهنگ متعالي و انسان ساز اسلام عزيز در همه زمينه هاي فرهنگي ميتوانند فعاليتهاي چشمگير و قابل توجهي داشته باشند و بحمد الله اين امكان فراهم شده است كه در حين تحصيل علم ودانش و همراه با دانش اندوزي محيط دانشجوئي را مزين به فرهنگي شايسته و برازنده جامعه اسلامي نمايند