دکتر رضا بهنام فر

سمت: مدیر امور دانشجوئی

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی

تلفن تماس:36243851

پست الکترونیکی: rezabehamfar@ssu.ac.ir

 -1نظارت و پیگیری در ارائه و پرداخت وامهای تحصیلی ، مسکن ، ازدواج ، ضروری ، وام قرض الحسنه طبق ضوابط  صندوق رفاه دانشجویان

 
-2 نظارت بر صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی دانشجویان ، بیمه حوادث و کار دانشجوئی

 
-3نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران مرتبط با حوزه مدیریت دانشجوئی

 
-4تدارک و ارتقاء امکانات جهت نیازهای اولیه :مانند غذا ، بهداشت ، ایاب و ذهاب

 
-5نظارت و برنامه ریزی بر طبخ  و توزیع غذا و تهیه برنامه غذایی مناسب با توجه به فصول سال

 
-6نظارت بر پذیرش و معرفی دانشجویان واجد شرایط به خوابگاه

 
-7پیگیری در خصوص تأمین امکانات رفاهی دانشجویان و همچنین امکانات عمرانی، تأسیساتی و خدماتی خوابگاهها

 
-8توسعه ارتباط و مشارکت مستقیم با دانشجویان

 
-9ایجاد تسهیلات لازم جهت برآوردن قسمتی از نیازهای فرهنگی و علمی بوسیله ایجاد سالن مطالعه و کتابخانه درخوابگاههای دانشجوئی

 
-10تسهیل نظارت مداوم دانشجویان بر تصمیم گیریها و امور جاری از طریق تشکیل شورای صنفی و ارتباط مستقیم با کلیه دانشجویان