دکتر علی دهقانی

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مدرك تحصيلي دکترا:

رشته تحصيلي :اپیدمیولوژیست

 آدرس محل كار: يزد : میدان امام حسین (علیه السلام ) بلوار دانشجو مجتمع آموزشی و پژوهشی حضرت امام رضا (علیه السلام ) حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

تلفن محل کار: 6285402

تلفن همراه09133536206  :

E mail :adehghani42@yahoo.com

 

 

برای مشاهده سوابق آموزشی و پژوهشی اینجا کلیک کنید