منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

 رسالت دانشکده:
دانشکده پرستاری و مامایی بعنوان یکی از اولین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درصدد است ازطریق ارائه خدمات آموزشی مناسب و تربیت نیروی انسانی کارآمد موجبات ارتقاء سطح سلامت جامعه را فراهم نماید.در این راستا سعی خواهد شد با رعایت دقیق استاندارهای آموزشی و نهادینه کردن خصائل انسانی توجه به ارزشهای اخلاقی را سرلوحه کار خود قرار دهد.دانشکده در اجرای این مأموریت خود به فناوری اطلاعاتی و منابع انسانی بعنوان محور توجه خواهد  داشت .

دورنما:
ما در دانشکده پرستاری و مامایی برآنیم که با اجرای برنامه استراتزیک با ارائه بهترین آموزشهای تئوری و عملی ،  توانمندترین فارغ التحصیلان را تربیت نموده و با ارتقاء سطح آموزش و پزوهش بتوانیم با دانشکده های معتبر ایران رقابت نماییم و مایه افتخار و سربلندی داشنگاه و مردم باشیم .