دکترحسین توانگر
ریاست دانشکده پرستاری مامائی

دکترای پرستاری - دانشیار

Initiates file downloadرزومه
tavangar 11 @ yahoo . com
ساعت حضور:

شنبه تا چهارشنبه با تعیین وقت قبلی از        منشی دفتر

 


1-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی

2-ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

3-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده

4-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده

5-پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

6-نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده

7-ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

8-بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آن

 

خانم فاطمه متین
مسئول دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن تماس:
8241751-0351داخلی 201
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی15

 

منو

To top