منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

کارگاهها

لیست كارگاههاي برگزار شده براي كاركنان


كارگاههاي برگزار شده(براي كاركنان) 

رديف

عنوان كارگاه

مدت

تاريخ

1

كارگاه ايدز

1 روز

2

كارگاه اعتياد

1 روز


كارگاههاي سال 1390 دانشكده پرستاري و مامايي 

شركت كنندگان

محل كارگاه

دبير كارگاه

زمان برگزاري

عنوان كارگاه

اعضاء هيئت علمي+كارشناسان دانشكده

دفترشوراي دانشكده پرستاري

خانم مجاهد

يكشنبه 20 شهريور

برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين آموزشي جهت مربيان

كليه­ دانشجويان پرستاري­ و مامايي

آمفي­ تئاتر دانشكده پرستاري

خانم مجاهد

شنبه­26 شهريور

برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين آموزشي ­جهت­دانشجويان­ به تفكيك ترم تحصيلي

دانشجويان شاهد و­ايثارگرورودي 90-89 و 89-88

مركز­زبان دانشكده پرستاري

خانم سليمي

29-28-27 تيرماه

كارگاه­روش­ تحقيق ­ويژه جديدالورود شاهد و ايثارگر

دانشجويان­سال آخر­پرستاري و مامايي

Skill­lab پرستاري

آقاي انتظاري

چهارشنبه 20 مهر

كارگاه احياء پيشرفته

ترم7 پرستاري و مامايي

آمفي­تئاتر دانشكده پرستاري

خانم حميده دهقاني

چهارشنبه 27 مهر

گزارش نويسي براي دانشجويان

اعضاء­هيئت علمي

دفتر­شوراي دانشكده پرستاري

-

پنجشنبه 5 آبان

EBM

دانشجويان سال آخر پرستاري و مامايي

Skill lab

آقاي ساربان

خواندن فوري الكترو كارديو گرام

دانشجويان ترم6

Skill lab

خانم­ آريايي نژاد

27 مهرماه

احيا نوزاد

 

 

 

 

فعالیتها

فعاليت‌هاي انجام شده

 همکاری درانجام ارزيابي دروني گروههای دانشکده
 
شركت درجلسات ماهانه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 برگزاري كارگاه براي دانشجويان و مربيان
 
برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين آموزشي جهت مربيان
 
برگزاري كارگاه آشنايي با قوانين آموزشي جهت دانشجويان
 
برگزاري كارگاه روش تحقيق ويژه دانشجويان جديدالورود شاهد و ايثارگر
برگزاري كارگاه احياء پيشرفته و احيا نوزاد و گزارش نويسي براي دانشجويان
برگزاري كارگاه EBM جهت اساتيد 

برگزاری کارگاه ارتقای شاخص های کیفیت آموزش بالینی  در سه نوبت (دو بار در سال 94 و یکبار در سال 95)

برگزاری کارگاه اعتبار بخشی برای دانشجویان  سال اخر کارشناسی مامایی و دانشجویان تحصیلاتن تکمیلی

پيگيري  جهت تجهيز Skill Lab دانشكده
 
اجرای طرح تحقیقاتی و استفاده از نتایج ان در حهت  ارتقا خدمات اساتيد راهنما
 
پیشنهاد و اجرای ازمایشی ارائه قسمتي از واحد كارآموزي در عرصه بارداري و زايمان دانشجويان مامايي در محیط خارج از بیمارستان (ارائه خدمات به زنان  در پارك ويژه بانوان شهر یزد )
 
اطلاع رساني و همكاري در برگزاري المپياد دانشجويي
 
اطلاع رساني و شركت در جشنواره شهيد مطهري

انجام ارزیابی طرح درس های  اعضای هیات علمی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

ارزیابی صوری سوالات تستی امتحانات پایان ترم و مدرسین دانشکده و ارسال نتایج آن به تفکیک برای هر مدرس ومسئول  مرکز EDC دانشگاه

پیگیری به روز رسانی و قرار دادن طرح درس اعضای هیئت علمی دانشکده

اطلاع رسانی در خصوص برگزاری کارگاه های EDC به اعضای هیات علمی

ایجاد اتوماسیون اداری مستقل برای مسئول واحد توسعه آموزش

شركت فعال سرپرست واحد توسعه آموزش در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

انجام نیاز سنجی  آموزشی اعضای هیات علمی و گزارش لیست عناوین کارگاه های مورد نیاز اعضای هیات علمی به مسئول EDC دانشگاه

استفاده ازچند روش تدریس جدید  به صورت پایلوت توسط اعضا از قبیل :

Assisted Learning Peer (روش یادگیری توسط همتایان)

Visuale  Concept Explorer(VCE)(مدل جستجو گر نقشه مفهومی)

روش نجوا

انجام 14طرح و 13 مقاله پژوهشی در حیطه آموزش در سطح دانشکده و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش  دانشگاه 

(عناوین طرح ها )

بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه درباره پرستاری مبتنی بر شواهد در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 91

بررسی میزان اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی یزد مرکز توسعه آموزش پزشکی

بررسی و مقایسه دانشجویان پرستاری و مامایی برای یادگیری بین حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

بررسی نظرات پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر یزد در رابطه با میزان کاربرد بالینی دروس تخصصی رشته تحصیلی پرستاری و مامایی

ارزیابی سطح مهارتهای بالینی رایج از دیدگاه ماماهای شاغل در استان یزد در سال 1383

بررسی تاثیر آموزش بر میزان مهارت محاسبات دارویی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

تبیین فرایند آموزش مداوم پرستاری

بررسی تاثیر عوامل فردی دانشجویان پزشکی بر نتایج امتحان جامع علوم پایه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

ديدگاه دانشجويان و اساتيد پرستاري و مامايي در مورد آموزش باليني 
بررسي تاثير كارگاه مهارتهاي زندگي بر كيفيت زندگي دانشجويان
بررسي ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي در رابطه با اساتيد راهنما
بررسي و ارتباط افسردگي و خستگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

بررسي عوامل مرتبط با انگيزه تحصيلي دانشجويان پرستاري شهيد صدوقي يزد
بررسي عوامل موثر بر موفقيت تحصيلي دانشجويان پرستاري شهيد صدوقي يزد

 

(عناوین مقالات مرتبط با اموزش دانشجویان )

ارزیابی نحوه یادگیری مهارتهای بالینی و موانع آن از دیدگاه فارغ التحصیلان مامایی

بررسی عوامل موثر بر مشروط شدن دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نحوه ارائه خدمات اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

روشی نوین در ارزشیابی بالینی دانشجویان گروه های پزشکی: تست تطبیقی یارانه ای (CAT)

بررسی دیدگاه اساتید بالینی و دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد در مورد وضعیت آموزش بالینی طی سال‌های 1390 ـ 1388

بررسی موانع انجام پژوهش‌های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

نظرات پرسنل پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستانهای دولتی شهر یزد در رابطه با کاربرد دروس تخصصی رشته ها ی تحصیلی پرستاری و مامایی در بالین

تبیین تجارب پرستاران از بسترآموزش مداوم پرستاری:یک مطالعه کیفی

گروه نجوا: شیوه نوین آموزشی

طراحی پرسشنامه عوامل مرتبط با یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری: یک مطالعه دلفی

بررسی نیازهای آموزش مداوم پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد با استفاده ازتکنیک دلفی

بررسی اثربخشی عملکرد سوپروایزران آموزشی از دیدگاه مدیران پرستاری و پرستاران بالینی

مقايسه تأثير آموزش در محيط شبيه‌سازي شده با فيلم آموزشي برکسب مهارت اپي‌زياتومي دانشجويان مامايي

المپیاد دانشجویی

مطالب آموزشی

استعدادها

همكاري با واحد استعداد درخشان دانشگاه
معرفي دانشجويان برتر به دانشگاه جهت شركت در المپيادهاي علمي
 
پي گيري فعاليت‌هاي مربوط به استعدادهاي درخشان دانشكده
 
معرفي نفرات اول و برتر فارغ التحصيل رشته هاي پرستاري و مامايی

 

Initiates file downloadآئین نامه بیست و پنجمین جشنواره دانشجوی نمونه

لیست با اولویت ترین کارگاه های مورد نیاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

 

پژوهش

پژوهش در آموزش (research and development)

 

- ارسال طرح تحقيقاتي از EDO به EDC دانشگاه
- شركت اعضاء هيئت علمي دانشكده در همايشهاي آموزش با ارائه مقاله
- همكاري اعضاء هیات علمی دانشکده در اجراي طرح هاي تحقيقات آموزشيي
 EDC  دانشگاه

توانمندسازی و ارزشیابی

وظایف

-   نياز سنجي برنامه هاي آموزشي اعضاءهيات علمي در جهت توانمندسازي آموزشي و ارسال نتایج به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

- اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری کارگاهها به اعضای هیات علمی دانشکده

- مشارکت در برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضای هیات علمی با استفاده از امکانات دانشکده

راهنمای طراحی سوال

آموزش طراحی سوال

کارگاه های برگزار شده

همکاری اعضاء EDO دانشکده با EDC  در برگزاری کارگاههای توانمند سازی اعضائ هیات علمی ( به عنوان  مدرس کارگاه )

نام کارگاه

مدرس

تاریخ

روش تحقیق کیفی(اقدام پژوهی)

دکتر انجذاب

دکتر بکایی

دکتر جنانی

دکتر کهن

22 تیر 1395

 

ژورنال کلاب

دکتر انجذاب

29 تیر 1395

ساعت 30/8الی 13

تجزیه و تحلیل سؤالات

دکتر جوادی

10 مرداد  1395

ساعت 30/8الی 13

استراتژی های آموزش بالینی

دکتر سلمانی

31 مرداد  1395

ساعت 30/8الی

تولید محتوا

(نرم افزارStoryLine)

دکتر جوادی

10 شهریور 1395

روش تحقیق کیفی

خانم دکتر زندی

آقای دکتر واعظی

10و11/1395

یکشنبه و دوشنبه

8 صبح

 


دانشکده پرستاری

8:30

الی 12:30

27  مرداد و 1 شهریور 93

دکتر علی اکبر واعظی

روش تحقیق کیفی

methodology

Granded Theory

Phenomenology

Content Analysis

Action research

 

 

 


سالن کامپیوتر
EDC

8:30

الی 12:30

3و4 شهریور93

خانم دکتر تهمینه فرج خدا

طراحی و روان سنجی ابزار پژوهش


سالن شورای دانشکده پرستاری

8:30

الی 12:30

5 شهریور93

خانم دکتر تهمینه فرج خدا

اخلاق حرفه ای


سالن کامپیوتر
EDC

8:30

الی 12:30

12 شهریور93

خانم دکتر تهمینه فرج خدا

ارسال مقالات انگلیسی به مجلات علوم پزشکی و امضای الکترونیکی

 

 

شرکت  اعضائ هیات علمی دانشکده در جشنواره شهید مطهری

انتخاب سه مورد از فرایندهای اعضاء EDO به عنوان فرایند کشوری

انتخاب 6 مورد از فرایندهای اعضا EDO به عنوان فرایند دانشگاهی

 

- همکاری در ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

- ارزیابی سوالات امتحانی اعضای هیات علمی دانشکده و ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی و ارسال گزارش به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

 

Initiates file downloadارزشیابی دانشجویان

برنامه ريزي درسي(curriculum planning)

- ارائه مشاوره و راهنمایی اعضاء هيات علمي در جهت تهيه و تدوين Course Plan وLesson Plan  و اجراي آن

- جمع آوری و بررسی طرح درس های تدوین شده توسط اعضای هیات علمی و ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی و ارسال گزارش به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

- ارائه مشاوره در زمينه برنامه ريزي دوره هاي آموزشي و بازنگري آنها در صورت لزوم

زیرگروهها

زيرگروهها و شاخه ها

با توجه به مشخص نمودن واحدهاي مركز توسعه آموزش و مطالعات دانشگاه وظايف واحدهاي دفتر توسعه دانشكده پرستاري و مامايي به شرح زير مشخص شده است.

 

رديف

وظايف

مسئول واحد

1

ارزشيابي

سرپرست ارزشيابي: سركار خانم شهناز مجاهد

2

مركز مهارتهاي باليني

سركارخانم حميده دهقاني

3

جشنواره آموزشي شهيد مطهري 

دکتر تهمینه فرج خدا

 

 

معرفی

 

این دانشکده در سال 1354 تحت عنوان مدرسه عالی پرستاری پورکاج شروع به فعالیت نمود .درسال 1364 با توجه به تشکیل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی تحت عنوان دانشکده پرستاری مامایی شهید صدوقی به فعالیت خود با تربیت دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری و مامایی ادامه داد .این دانشکده تاکنون موفق به تربیت 3165 دانشجو در مقاطع مختلف در رشته های پرستاری و مامایی شده است و در حال حاضر تعداد 426 دانشجو در حال تحصیل می باشد.این مجموعه کماکان به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ادامه می دهد. دفتر توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي با هدف ارتقاء سطح آموزش جهت دانشجويان مربوطه در سال 1386 شروع به فعاليت نمود و از آن زمان تا كنون با همكاري اعضاء هيأت علمي و دانشجويان فعاليتهاي مرتبط با مسائل آموزشي و هم چنين پژوهشي در آموزش را سر لوحه اهداف خود قرار داده است.

 

 

شماره تماس : 38249704-035

فکس :  38249705-035

پست الکترونیک: sh_mojahed@yahoo.com

اعضا

خانم دکتر زهرا پور موحد

دکتر حسین توانگر

دکتر مصطفی جوادی

دکتر خدیجه نصیریانی

دکتر مریم دافعی

دکتر تهمینه فرج خدا

دکتر بهناز انجذاب

سرکار خانم طاهره سلیمی

سرکار خانم مهین رحیمدل