منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

بسمه تعالی

فرایند انجام پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

دانشجویان موظفند به سایت تحصیلات تکمیلی جهت آگاهی از آخرین تغییرات احتمالی مراجعه کنند

اقدامات

الف

انتخاب استاد راهنما

1- اخذ فرم انتخاب استاد راهنما ( فرم B1 ) از سایت دانشکده             

2-  انتخاب استاد راهنما با توجه به ظرفیت خالی اساتید            

3- طرح در شورای گروه و تأیید مدیرگروه              

4- طرح در شورای تحصیلات تکمیلی و تأیید استاد راهنما توسط شورا

ب

بررسی و تأیید عنوان در گروه

1.  اخذ فرم تکمیل عنوان ( فرم B3 )

2. تکمیل فرم پیشنهاد عنوان

3.  تأیید استاد راهنما و ارسال به گروه ترجیحا همراه با ثبت در پایگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ، irandoc (http://www.irandoc.ac.ir  )

4.  طرح عنوان در شورای گروه

5. ارائه نتایج جلسه به استاد راهنما همراه با صورتجلسه به صورت یکی از موارد زیر:

             موافقت : اعلام به استاد راهنما و تحصیلات تکمیلی

            موافقت به شرط اصلاح : اعلام شرایط به استاد راهنما جهت انجام اصلاحات و دفاع مجدد

             عدم موافقت : اعلام دلایل عدم موافقت

 6.ارائه فرم تایید عنوان توسط مدیرگروه به دفتر تحصیلات تکمیلی

ج

طرح پروپوزال درشورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

1.  انتخاب اساتید داور و ناظر توسط مدیر گروه ومدیر تحصیلات تکمیلی

2.   تکمیل فرم استاد مشاور ( فرم B2)

3.  تکمیل پروپوزال و  ثبت در سامانه پژوهشی توسط دانشجو sr.ssu.ac.ir/research/general/logout.action
4. طی شدن  
فرایند داوری پروپوزال در سامانه پژوهشی

 5.ارسال فرم داوری ناظر و داور از طریق کارشناس پژوهشی به دفتر تحصیلات تکمیلی

6. ارائه فایل pdf  پروپوزال از طرف استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به  اعضای شورای تحصیلات تکمیلی توسط دفتر تحصیلات تکمیلی (حداقل یک هفته  قبل از برگزاری جلسه)

7.  طرح پروپوزال در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی

8.  ارائه نتایج جلسه به استاد راهنما همراه با صورت جلسه به صورت یکی از موارد زیر:

·         موافقت اعلام نظرات داوری به استاد راهنما جهت انجام اصلاحات

·         عدم موافقت : اعلام دلایل عدم موافقت

د

تأیید پروپوزال

1.  انجام اصلاحات پروپوزال

2.  تأیید انجام اصلاحات پروپوزال توسط استاد راهنما و داور و ناظر

3.  تحویل فایل نهایی پروپوزال همراه با   فرم B4  به دفتر تحصیلات تکمیلی وثبت  فایل اصلاح شده با قالب word در سامانه پژوهشی توسط استاد راهنما یا دانشجو

4. ارسال نامه جهت طرح در کمیته اخلاق  و  بودجه  توسط ریاست دانشکده

5. ارسال مدارک ازطریق سامانه پژوهشی توسط کارشناس پژوهشی به کمیته اخلاق و بودجه

ه

ورود به عرصه  پژوهش

1.  اخذ تأیید کمیته اخلاق دانشگاه

2. ارسال به  کمیته بودجه بندی دانشگاه

3.  ثبت در سایت کارآزمایی بالینی برای مطالعات مداخله ای

4.  اعلام به استاد راهنما جهت عقد قرارداد

5. اخذ معرفی نامه جهت ورود به محیط پژوهش از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه

و

ارائه گزارش سه ماهه

·  تحویل فرم گزارش سه ماهه توسط استاد راهنما به مدیرگروه ،ناظر و داور ( فرم B5 )        

ز

دفاع از پایان نامه

1. تکمیل فرم های تأیید مقاله ( فرمC1 ) ،آمادگی دفاع از پایان نامه ( فرمC2 ) همراه نسخه نهایی پایان نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی

2.تحویل پروپوزال، پایان نامه به همراه فرم نظرات اصلاحی داور ( فرم C3 ) و فرم ارزشیابی (C-5 ) توسط تحصیلات تکمیلی به اساتید راهنما ،مشاور، داور و ناظر و نماینده تحصیلات تکمیلی

3.  عودت فرم های تکمیل شده زمانبندی (C4 ) توسط  دانشجو به استاد راهنما جهت تعیین تاریخ دفاع            
4.تحویل فرم درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسه دفاع نهایی
 به تحصیلات تکمیلی ( فرم C6 )

5.  ارسال دعوت نامه توسط دفتر تحصیلات تکمیلی به اساتید راهنما ، مشاور، داور و ناظر و نماینده تحصیلات تکمیلی

6. انجام دفاع نهایی

7.  اعمال اصلاحات توصیه شده در جلسه دفاع دانشجو

8.  تکمیل فرم تأیید اصلاحات نهایی پایان نامه (فرم D1 ) و تحویل به دفتر تحصیلات تکمیلی

ح

تحویل پایان نامه

1. تکمیل فرم وصول پایان نامه کارشناسی ارشد (فرم D2 )

2.  ارائه نسخه صحافی شده به کتابخانه ، استاد راهنما و اساتید مشاور

3.  تحویل نسخه الکترونیک پایان نامه بر روی لوح فشرده به تحصیلات تکمیلی (سه نسخه جهت دفتر تحصیلات تکمیلی ، دفتر ریاست و کتابخانه  )

4. تحویل خلاصه ای از پایان نامه به بخش هایی که در آنجا نمونه گیری انجام شده است

 

*هماهنگی با اساتید مشاور خارج از دانشکده به عهده دانشجو می باشد.

* در صورت ابهام ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشی ، به کارشناس مربوطه (خانم شریفی) مراجعه فرمایید.

 

*دریافت فایل راهنمای انجام مراحل پایان نامه

 

*دریافت فایل فرایند انجام  پایان نامه

 

 

·راهنمای نگارش منابع به روش هاروارد

 

دانشجویان عزیز دانشکده پرستاری مامایی:

منابع پایان نامه خود را براساس مدل ونکوور که آموزش آن در لینک های زیر آمده است نگارش نمایید.

Initiates file downloadنحوه ارجاع به منابع در سیستم رفرنس نویسی ونکوور

Initiates file downloadطریقه نگارش منابع بر مبنای مدل ونکووInitiates file downloadر

 

Initiates file downloadراهنمای جدید نگارش پایان نامه 

مرحله شروع و اجرای پایان نامه

مرحله دفاع پایان نامه

مرحله بعد از دفاع پایان نامه

کلیه فرمهای مربوط به پایان نامه

* قابل توجه دانشجویان گرامی: فرم هایی که در زیر آمده به صورت طبقه بندی و مجزا( در سه گروه )  هم در قالب pdf و هم در قالب word در تب های قبلی آورده شده است.

Initiates file downloadراهنمای جدید نگارش پایان نامه 

·    فرم  تعیین استاد راهنما ( B1 )

·  فرم  تعیین استاد مشاور( B2 )

·    فرم ارائه و تأییدعنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ( B3 )

·  فرم تأیید پروپوزال نهایی ( B4 )

·   فرم گزارش سه ماهه  ( B5 )

·  فرم تأیید مقاله توسط استاد راهنما ( C1)

·  آمادگی برکزاری جلسه دفاع ( C2 )

·    نظرات اصلاحی داور/ناظر جهت پایان نامه ( C3 )

·  فرم پیشنهاد زمان دفاع  ( C4 )

·  فرم ارزشیابی پایان نامه تحصیلی  ( C5 )

 

·  درخواست تعیین وقت برای  برگزاری جلسه دفاع نهایی ( C6 )

·  فرم تأیید اصلاحات نهایی پایان نامه ( D1 )

· فرم وصول پایان نامه کارشناسی ارشد ( D2 )

·  اظهار نامه اصالت پایان نامه ( D3 )

·  دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی ( D4 )

· کاربرگ تأیید انجام صحافی پایان نامه کارشناسی ارشد( D5 )

·  فرم ثبت وتوصیف پایان نامه در کتابخانه ملی ایران

فرم خام طرح تحقیقاتی( پروپوزال)