منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

در راستای ارتقاء سطح پژوهش دانشکده جلسات این شورا به صورت ماهیانه باحضور اعضا اقدام به بررسی طرحهای پژوهشی ارسالی از طرف اعضای هیأت علمی دانشکده می نماید.اطلاع رسانی اعضا به صورت دعوتنامه کتبی ازسوی سرپرست امور پژوهشی دانشکده صورت می گیرد.در ضمن حضور حداقل یکی از نمایندگان شورا ی پژوهشی دانشگاه در این جلسات ضروری است .مصوبات جلسه با توجه به پروتکل اجرایی طرحهای پژوهشی به منابع ذیربط ارسال می گرددویک نسخه آن در لیور پژوهشی بایگانی می گردد.

لیست اعضای شورای پژوهشی

 1-دکتر بهناز انجذاب

email: behnazenjezab@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

 2-مهشید بکایی

email: Mah _bokaie@ yahoo . com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

3-دکترحسین توانگر

email: Tavangar 11 @ yahoo.com  

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

4-دکترمصطفی جوادی

email: Javadinurse@gmail.com  

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

5-اعظم خوشبین

email: a_khoshbin2000@yahoo.co.uk

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

6-دکتر مریم دافعی

email: Maryam_dafei@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

7-خدیجه دهقانی

email: Khdehghani@ yahoo . com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

8-دکتر نیر سلمانی

email: n.salmani@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

9-طاهره سلیمی

email: Salimi_Tahere@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

10-دکتر تهمینه فرج خدا

email: farajkhoda_t@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

11-دکتر فرحناز فرنیا

 email:Farnia_Far@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

12-زهره کلانی

email: Kalani-z@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

13-شهناز مجاهد

email: Sh_mojahed@ yahoo . com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

14-دکتر خدیجه نصیریانی

email:nasiriani@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

15-دکترعلی اکبر واعظی

email:vaeziali@yahoo.com

 

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی