منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

زهره مشکوه
کارشناس آموزش (سرپرست آموزش)

zohreh.meshkat@yahoo.com
ساعت و محل حضور :
شنبه تا چهارشنبه

دانشکده پرستاری مامایی

تلفن مستقیم:8258404  داخلی:269

شرح وظایف...

فریماه مژگانی
 کارشناس آموزش(مسئول رشته کارشناسی مامایی
)

farima.mozhgani@yahoo.com
ساعت و محل حضور :
شنبه تا چهارشنبه

دانشکده پرستاری مامایی

تلفن:8241751 داخلی 268

  زهرا محبوبیان 
 
کارشناس آموزش(مسئول رشته کارشناسی ارشد سالمندی و مراقبت ویژه نوزادان وکارشناسی پرستاری)
z.mahbobeyan@yahoo.com   

ساعت و محل حضور :
شنبه تا چهارشنبه

دانشکده پرستاری مامایی

تلفن:8241751 داخلی 273

بی بی فائزه دهقان 
کارشناس آموزش(مسئول رشته کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی)

bf_dehghan@yahoo.combf_dehghan@yahoo.com

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن تماس:8241751 داخلی 247