دكتر محمد حسين زارع

پزشك عمومي

مدير درمان

(Curriculum vitae)

دكتر محمد حسين زارع مهرجردي

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: محمد حسين زارع مهرجردي

وضعيّت تأهل: متأهل

مليّت: ايراني

متولد: 1349

محل تولد: يزد

آدرس دقيق: یزد ، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد -7244551

E.mail:DRMHZare@yahoo.com 

خلاصه اي از شرح حال

 

تحصيلات :

فارغ التحصيل پزشكي عمومي در سال 1375 از دانشگاه آزاد اسلامي تهران

فارغ التحصيل كارشناسي حقوق از دانشگاه آزاد اسلامي تفت 1391

فارغ التحصيل كارشناسي ارشد حقوق جزا از دانشگاه آزاد اسلامي تفت

سوابق اجرايي:

سابقه كار در اورژانس بيمارستانهاي دولتي و خصوصي از سال 1375

مدير بيمارستان سوانح سوختگي از سال 1385-1384

مدير درمان دانشگاه علوم پزشكي از سال 1385

مسئول ارزشيابي بيمارستانهاي استان يزد از سال 1385

ارزياب ارشد برنامه ملي اعتباربخشي

عضو تيم اضطراري بسيج جامعه پزشكي

عضو هيئت مديره انجمن پزشكان عمومي استان يزد

رئيس هيئت مديره انجمن طب اورژانس و فوريتهاي پزشكي يزد