در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد :

ضمن نصب العین قرار دادن این فرمایش مقام معظم رهبری که " بیمار نباید رنجی بجز رنج بیماری را تحمل کند " نیل به بالاترین استانداردهای تشخیصی و درمانی در تمامی زمینه های تخصصی پزشکی است بنحویکه نه تنها بیماران ساکن در این استان نیازی به ارجاع به سایر استانها نداشته باشند بلکه بتوانیم بعنوان یکی از قطبهای درمانی کشور و منطقه خاورمیانه پذیرای بیماران سایر استانها و کشورهای منطقه نیز باشیم .