شرح وظايف واحد HSR

تعيين اولويتهاي تحقيقاتي در حيطه HSR

اطلاع رساني اولويت هاي تحقيقاتي به مراكز تابعه

بررسي و تصويب طرح هاي ارائه شده با توجه به اولويتهاي تحقيقاتي

پيگيري پيشرفت طرح هاي تحقيقاتي مصوب

برگزاري دوره هاي پژوهشي مورد نياز پس از نياز سنجي آموزشي

 

كارشناس شورا

آقای دکتر سید محمدکاظم کاظمینی

 

شماره تماس: 03537243001

پست الکترونیکی:

darmanhsr@yahoo.com

واحد آموزش

مقايسه تاثير روش هاي حضوري و غير حضوري برآگاهي و نگرش كاركنان

اثر بخشي دوره هاي آموزشي پرسنل بهداشتي درماني و عوامل موثر بر آن در مراكز درماني وابسته به دانشگاه

واحد پرستاري

تاثير سيستم اعتبار بخشي بر كيفيت خدمات پرستاري به بيماران بستري بيمارستان هاي استان يزد

بررسي اثر بخشي گردش شغلي بر بهبود عملكرد كاركنان پرستاري

بررسی میزان اثربخشی روشهاي مختلف مراقبتهاي پرستاري

واحد مامايي

بررسي مشكلات شغلي پرسنل بهداشتي درماني مراكز درماني استان

برسي ميزان و نوع مداخلات غير ضروري در مادران بستري شده جهت زايمان در بيمارستان هاي يزد

نقش ورزش بر پيامد هاي بارداري و زايمان

بررسي وضعيت بلوك زايمان بيمارستان هاي استان

بررسي ميزان اثر بخشي كلاسهاي امادگي زايمان در تشويق مادران باردار به زايمان طبيعي

مرتبط با طرح تحول

بررسي تاثير طرح تحول بر هزينه هاي كمر شكن

بررسي ميزان رضايت گيرندگان خدمت از برنامه هاي طرح تحول نظام سلامت

مقايسه ميزان هزينه هاي اقلام مصرفي قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت

تاثير طرح تحول نظام سلامت بر پرداختهاي غير رسمي

تاثير طرح تحول نظام سلامت بر عدالت اقتصادي در استفاده از خدمات بيمارستاني ( سرپايي، بستري)

واحد تجهيزات پزشكي

بررسي تاثير کاليبراسيون تجهيزات پزشکي بر شاخص ها و هزينه هاي درمان

بررسی هزینه اثربخشی تجهیزات بکار رفته در بخش های مختلف

واحد تغذيه

تاثير ارتقا كيفيت برنامه حمايت تغذيه اي بر كاهش طول زمان بستري

تاثير ارتقا كيفيت برنامه حمايت تغذيه اي بر ميزان بروز سوء تغذيه

واحد آزمايشگاه

بررسي تغييرات الگوي درخواست آزمايشها بعد از اجراي طرح تحول به تفكيك بيمارستان ها

امور بيماري هاي خاص

بررسي علل استقبال كم مردم استان يزد در زمينه اهداي عضو و تدوين برنامه آموزشي

امور بيمارستان ها

ارزيابي عملكرد كميته هاي بيمارستاني

ارزيابي وضعيت حضور پزشكان بر بالين بيماران بستري و عوامل موثر بر آن

بررسي ميزان تاثير حضور پزشكان مقيم در روند درماني بيماران

بررسي ميزان تاثير حضور پزشكان ماندگار در روند درماني بيماران

بررسي تاثير هيات امنايي شدن بيمارستان ها بر هزينه هاي بيمارستان

بررسي شكايت مشتريان خدمات بيمارستاني و عوامل مرتبط با آن در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد

تعيين نيازهاي آموزشي مديران، مشكلات مديريتي بيمارستان و ضعف نظام آموزشي مديران

برسي ميزان تجويز غير منطقي خدمات پاراكلينيكي/ دارو/ آنتي بيوتيك در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي يزد

مقايسه فرآيند پانسمان در انواع زخم هاي سوختگي و مقايسه آن با استاندارد موجود

بررسي ميزان رضايتمندي مراجعين مركز جامع روانپزشكي استان يزد از اجراي برنامه هاي طرح تحول نظام سلامت

بررسي علل CPR نا موفق بيمارستاني و پيش بيمارستاني

بررسي ميزان عفونتهاي بيمارستاني و ارائه راهكارهاي پژوهش محور جهت كاهش آن

بررسي تحليلي آسيب هاي ناشي از بيمارستان و ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري  (ايمني بيمار)

بررسي ميزان اثر گذاري آموزش نه گانه اعتبار بخشي بر عملكرد كاركنان

بررسي تاثير بازديدهاي مديريتي در حوزه ايمني بيمار

بررسي ميزان خطاهاي بيمارستاني و خطاهاي انساني در فرايندهاي مختلف

بررسي ميزان رعايت اصول مستند سازي در پرونده هاي بيمارستاني و ارائه راهكارهاي ارتقاي آن

برآورد نيروي انساني شاغل با توجه به حجم کار و نوع فعاليتهاي هر واحد

مقايسه عملكرد پرسنل بخش هاي ويژه (CCU,ICU) با استانداردهاي جهاني

بررسي زمان انتظار بيماران و ارائه الگو جهت كاهش زمان انتظار بخصوص اورژانس

بررسي ميزان و علل عفونت محل اعمال جراحي

ارتقاء كيفيت مراقبت در بخش هاي مختلف بيمارستاني با تاكيد بر بخش­هاي ويژه و اورژانس

بررسي ميزان رضايت پرسنل از روند كارانه عملكردي در بيمارستان هاي استان يزد

بررسي ميزان رعايت حقوق بيمار در بيمارستان هاي استان يزد

 

دكتر علي دهقان معاون درمان و رئيس شورا

دكتر سيد امير مهدي صالحي مدير پشتيباني و دبير شورا

دكتر علي دهقاني سرپرست حوزه رياست و عضو شورا

دكتر محمد حسن لطفي معاون امور بهداشتي و عضو شورا

دكتر محمد رضا وفائي نسب معاون توسعه مديريت و منابع و عضو شورا

دكتر محمد حسين زارع مدير درمان و عضو شورا

دكتر حبيب نيكوكار مدير پژوهشي و عضو شورا

دكتر حسين كامجو رئيس امور بيمارستانها و عضو شورا

دكتر محمد حسن احرامپوش رئيس دانشكده بهداشت و عضو شورا

دكتر احمد دهقان سرپرست مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي و عضو شورا

دكتر محمد رضا شريفي مدير گروه عفوني دانشكده پزشكي

دكتر محمود وكيلي مدير گروه پزشكي اجتماعي و عضو جلسه

دكتر محمد امين بهرامي مدير گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني و عضو شورا

دكتر محسن ميرزايي پزشك/ گروه پزشكي اجتماعي و عضو شورا

دكتر احمد دهقان سرپرست مركز حوادث و فوريت هاي پزشكي و عضو شورا

دكتر سيد حسين حكمتي مقدم عضو هيئت علمي و عضو شورا

دكتر جمشيد آيت اللهي عضو هيئت علمي و عضو شورا

علي محمدي كارشناس پرستاري و عضو شورا

دكتر مژگان كريمي عضو هيئت علمي و عضو شورا

دكتر مهديه نماينده معاون پژوهشي مركز تحقيقات قلب و عروق و عضو شورا

زهره كلاني عضو هيئت علمي و عضو شورا

فاطمه قاسمي كارشناس مامايي و عضو شورا

نيلوفر سردادور كارشناس پژوهشي و عضو شورا

تاريخ

محل

زمان

94/5/28

دفتر معاونت درمان

13:30

94/6/25

دفتر معاونت درمان

13:30

94/7/29

دفتر معاونت درمان

13:30

94/8/27

دفتر معاونت درمان

12:30

94/9/25

دفتر معاونت درمان

12:30

94/10/30

دفتر معاونت درمان

12:30

94/11/28

دفتر معاونت درمان

12:30

94/12/12

دفتر معاونت درمان

12:03