شرح وظايف دبيرخانه درمان اعتياد

برگزاري دوره هاي آموزشي درمان سوء مصرف مواد  (MMT,BMT) ويژه پزشكان و صدور گواهي

برگزاري دوره هاي آموزشي درمان غيردارويي ويژه روانشناسان شاغل در مراكز درمان اعتياد و صدور گواهي

برگزاري ماهيانه كميته ماده 31

نظارت بر اجراي پروتكل درمان سوء مصرف مواد در مراكز درمان اعتياد

تحويل و نظارت بر سهميه دارويي مراكز درمان اعتياد به صورت ماهيانه

جمع آوري آمار و اطلاعات از مراكز و ارسال به وزارت خانه و شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانداري

برگزاري كميسيون ويژه درمان سوء مصرف مواد به صورت هفتگي جهت رسيدگي به موارد خارج از پروتكل

 

دكتر محمد مهدي رشيدي

مسئول دبيرخانه درمان اعتياد

 

محسن حاجي صادقي

كارشناس دبيرخانه درمان اعتياد

 

تلفن محل كار

داخلي2104 7240171-0353