تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف واحد طب ایرانی و مکمل (28 بند)

برنامه ریزی

بند1- تهیه برنامه عملیاتی سالانه حوزه طب سنتی و مکمل بر اساس برنامه استراتژیک دانشگاه/ دانشکده

بند2- برنامه ریزی برای ترویج سبک زندگی سالم بر مبنای تعالیم اسلامی منطبق بر مبانی و آموزش عمومی مردم با استفاده از ظرفیتهای رسانه های محلی، مطبوعات، مساجد، اماکن مذهبی، مراکز سلامتی و سایر اماکن عمومی توسط روشهای اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی

سازماندهی و فرایند ها

بند3- پیگیری و جاری سازی سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی معاونت طب سنتی وزارت

بند4- اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی جامعه تحت پوشش دانشگاه/ دانشکده درباره روشهای سبک زندگی و تغذیه

بند5- اقدامات لازم جهت ارائه اطلاعات آیین نامه ها، قوانین و مقررات مورد نیاز محققین علاقه مند به طب سنتی

بند6- شناسایی و پیگیری امور پیشکسوتان و خبرگان طب سنتی و مکمل

بند7- شناسایی و حمایت از صاحبان نسخ خطی منابع طب سنتی منطقه جهت حفظ سرمایه علمی مکتوب

 

 

 

نیروهای انسانی (آموزش و توانمند سازی)

بند8- همکاری و مشارکت در آموزش بسته های خدمتی تهیه شده مبانی و آموزه های طب سنتی در سطح نظام شبکه های بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه/ دانشکده

بند9- مشارکت در نیاز سنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی طب سنتی و مکمل برای شاغلین حرفه ی پزشکی در منطقه تحت پوشش دانشگاه/ دانشکده

بند10- ترویج رعایت اصول شش گانه سلامت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه با برگزاری دوره های آموزشی، سمینار و همایش ها

 

راهبری و هدایت

بند11- راهبری و هدایت برنامه طب سنتی و مکمل در سطح منطقه با تعامل واحد های تابعه دانشگاه/دانشکده

پایش و نظارت

بند12- نظارت بر حسن اجرای ظوابط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت طب سنتی ایران-اسلامی وزارت در حوزه تابعه دانشگاه/ دانشکده

بند13- ارزشیابی مستمر و دوره ای برنامه های اجرا شده طب سنتی و مکمل در حوزه دانشگاه/دانشکده و ارسال نتایج به مسئولین ذی ربط

بند14- مشارکت در تهیه شاخص ها، استانداردها، چک لیستها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب سنتی و مکمل با معاونت درمان

بند15- مشارکت در ارزیابی و رضایت سنجی از مطب ها، سلامت کده های طب سنتی و دیگر مراکز ارائه کننده این گونه خدمات

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

بند16- مشارکت در برنامه ریزی و نحوه استقرار، اجرای مقررات و استانداردها، پاسخگویی به شکایات واحدها و موسسات ارائه کننده خدمات طب سنتی و مکمل و صدور تاییدیه های مربوطه

بند17- مشارکت در راه اندازی و پشتیبانی سلامتکده های طب سنتی در سطح دانشگاه/دانشکده

بند18- مشارکت در سیاست گذاری و برنامه ریزی مرتبط با نظام مراقبت، عوارض ناخواسته داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی با سازمان غذا و دارو

بند19- مشارکت در تأمین نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاه های غذا و دارو در راستای اهداف و امور طب سنتی و مکمل

بند20- مشارکت با سازمانها و ارگانهای خارج از دانشگاه در مطالعات و تهییه نقشه های بومی گیاهان دارویی و ارزیابی توانمندی های بومی

 

بند21- جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد (NGO) در حوزه تحت پوشش، تبلیغ و گسترش مصرف غذاهای سالم و عادت درست حفظ تندرستی با استفاده از آموزه های طب سنتی

بند22- همکاری با معاونت دانشگاه/دانشکده برای ادغام و استقرار برنامه های طب سنتی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی

بند23- مشارکت در ترویج و توسعه آموزش خود مراقبتی و تعدیل مزاج براساس مبانی و آموزه های طب سنتی در جامعه تحت پوشش دانشگاه/دانشکده

بند24- تعامل با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور حمایت از مطالعات حوزه طب سنتی و مکمل و شرکت های دانش بنیان در حوزه طب سنتی و مکمل

 

بند25- همکاری و حمایت از برگزاری همایش ها، کارگاه های پژوهشی و نشریات علمی، تورهای طبیعت گردی، باغ گیاهان دارویی، درمان های طبیعی متناسب با نیاز منطقه

بند26- مشارکت و حضور فعال در شوراها و کارگروه های مرتبط با سلامت در منطقه ( کار گروه سلامت و امنیت غذایی،...) برای گسترش و ترویج طب سنتی مکمل

تهیه گزارش و مستندسازی

بند27- تهیه عملکرد به صورت دوره ای در حوزه طب سنتی و مکمل دانشگاه/دانشکده و ارائه به مسئول ذی ربط

نوآوری و پژوهش

بند28- مشارکت در نیازسنجی و اولویت بندی فعالیت های پژوهشی مرتبط با طب سنتی و مکمل بر اساس نیاز منطقه تحت پوشش دانشگاه / دانشکده

 

 

دکتر سید کاظم کاظمینی

رئیس اداره طب ایرانی و مکمل

کارشناسان:

اعظم سامیه زرگر

 

شماره تماس:

7240171 3داخلی 2081

31462081

 

 

 

 

شرح وظایف واحد طب ایرانی و مکمل در شبکه های بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

برنامه ریزی

بند1- برنامه ریزی برای ترویج سبک زندگی سالم بر مبنای تعالیم اسلامی منطبق بر مبانی و آموزش عمومی مردم با استفاده از ظرفیتهای رسانه های محلی، مطبوعات، مساجد، اماکن مذهبی، مراکز سلامتی و سایر اماکن عمومی توسط روشهای اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی

 

 

سازماندهی و فرایند ها

بند2- پیگیری و جاری سازی سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی دانشگاه علوم پزشکی وزارت

 

بند3- اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی جامعه تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان درباره روشهای سبک زندگی و تغذیه

 

 

 

نیروهای انسانی (آموزش و توانمند سازی)

بند4- همکاری و مشارکت در آموزش بسته های خدمتی تهیه شده مبانی و آموزه های طب سنتی در سطح نظام شبکه های بهداشتی و درمانی با هماهنگی دانشکده طب ایرانی

 

بند5- ترویج رعایت اصول شش گانه سلامت مکتب طب سنتی در میان آحاد جامعه با برگزاری دوره های آموزشی، سمینار و همایش ها با هماهنگی اداره طب ایرانی

 

راهبری و هدایت

بند6- راهبری و هدایت برنامه طب سنتی و مکمل در سطح منطقه با تعامل اداره طب ایرانی دانشگاه

 

پایش و نظارت

بند7- نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دانشگاه علوم پزشکی  وزارت در حوزه تابعه

بند8- ارزشیابی مستمر و دوره ای برنامه های اجرا شده طب سنتی و مکمل در حوزه شبکه و ارائه گزارش به ادره طب ایرانی

بند9- مشارکت در تهیه شاخص ها، استانداردها، چک لیستها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب ایرانی

بند10- مشارکت در ارزیابی و رضایت سنجی از مطب ها، سلامتکده های طب سنتی و دیگر مراکز ارائه کننده این گونه خدمات

 

هماهنگی درون بخشی و برون بخشی

بند11- مشارکت در برنامه ریزی و نحوه استقرار، اجرای مقررات و استانداردها، پاسخگویی به شکایات واحدها و موسسات ارائه کننده خدمات طب ایرانی و مکمل در حوزه مربوطه و صدور تاییدیه های مربوطه بر اساس قوانین و مقررات

 

بند12- مشارکت در برنامه ریزی مرتبط با نظام مراقبت، عوارض ناخواسته داروهای گیاهی و فرآورده های طبیعی با سازمان غذا و دارو

 

بند13- مشارکت با سازمانها و ارگانهای خارج از دانشگاه در مطالعات و تهییه نقشه های بومی گیاهان دارویی و ارزیابی توانمندی های بومی

 

 

بند14- جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد (NGO) در حوزه تحت پوشش، تبلیغ و گسترش مصرف غذاهای سالم و عادت درست حفظ تندرستی با استفاده از آموزه های طب سنتی با هماهنگی اداره طب ایرانی

 

بند15- تعامل با اداره طب ایرانی دانشگاه به منظور حمایت از مطالعات حوزه طب سنتی و مکمل و شرکت های دانش بنیان در حوزه طب ایرانی و مکمل

 

بند16- همکاری و حمایت از برگزاری همایش ها، کارگاه های پژوهشی و نشریات علمی، تورهای طبیعت گردی، باغ گیاهان دارویی، درمان های طبیعی متناسب با نیاز منطقه با هماهنگی اداره طب ایرانی

 

بند17- مشارکت و حضور فعال در شوراها و کارگروه های مرتبط با سلامت در منطقه ( کار گروه سلامت و امنیت غذایی،...) برای گسترش و ترویج طب سنتی مکمل

 

تهیه گزارش و مستندسازی

بند18- تهیه عملکرد به صورت دوره ای در حوزه طب سنتی و مکمل و ارائه به اداره طب ایرانی بصورت ماهیانه

 

 

ردیف

شبکه ی  بهداشت

رابطین

1

تفت

خانم دکتر رقیه زارع رشکوئیه

2

اردکان

آقای دکتر علی خیوه

3

میبد

آقای سید جواد امامی

4

اشکذر

آقای احمد عسکری اشکذری

5

ابرکوه

دکتر سحر السادات صحافی

اولویت توزیع طرح درمانی فارغ التحصیلان رشته طب ایرانی در یزد

شهرستان

نام متخصص

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تعداد روز همکاری

تفت

 

 

تکمیل شد

میبد

 

 

 

 

 

 

ابرکوه

 

 

 

 

 

 

بافق

 

 

 

 

 

 

مهریز

 

 

 

 

 

 

خاتم