شرح وظايف اداره آمار و مدارك پزشكي

بازديد از واحد مدارك پزشكي بيمارستان هاي دولتي و خصوصي

جمع آوري آمار و فعاليت هاي بيمارستان هاي دولتي و خصوصي و ارائه شاخص هاي آماري به مسئولين و سازمان ها

برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت پرسنل آمار و مدارك پزشكي بيمارستان ها

پيگيري در خصوص جذب نيروهاي مدارك پزشكي و فن آوري اطلاعات سلامت در بيمارستان ها

پيگيري در خصوص بكارگيري نيروهاي طرحي مدارك پزشكي و فن آوري اطلاعات سلامت در بيمارستانها

جمع آوري مستندات درمان در خصوص هيات امناي دانشگاه

نظارت بر اجرا و تكميل برنامه مديريت آمار بيمارستاني ( آواب ) در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي

عباس شفيعي

مسئول آمار و مدارك پزشكي

 

تلفن محل كار : 37244174

     داخلي214 7240171-0353