نظارت بر كسب درآمد هاي واحدها

    پيگيري اسناد درآمدي تا دريافت وجوه مربوطه

    پايش هزينه درآمد واحدها و ارائه گزارش به مسئولين مربوطه

     نظارت بر اجراي تعرفه ها و عملكرد واحدهاي طرف قرارداد

  كارشناسي تعرفه خدمات فاقد تعرفه

   مديريت و نظارت بر عملكرد ماده 92 ( ترافيكي ) و رديف هاي حمايتي مديريت

   مديريت و نظارت بر طرح نظام نوين اداره امور بيمارستانها ( كارانه)

دكتر سيروس يارمند

رئيس اداره امور درآمد بيمارستانها

علي فتوحي

كارشناس درآمد بيمارستاني

 

 

 

شماره تماس 37240171 داخلی 2014