كارشناسان اداره پرستاري

علي اكبر جراحي

رئيس اداره پرستاري و مامايي

 

كارشناسان اداره  پرستاري:

علي محمدي يزدي

كارشناس پرستاري

مريم ضيايي نسب

كارشناس پرستاري

آزيتا منشي زاده

كارشناس پرستاري

احمد رضوی مقدم

 

کارشناس پرستاري

تلفن محل كار :

37243001

     داخلي 203 7240171-0353              

كارشناسان مامايي

 

فرخنده ملك ثابت

كارشناس مسئول مامايي

فاطمه قاسمي

كارشناس سلامت مادر و كودك

تلفن محل كار :

37243001

     داخلي 213 7240171-0353              

بازديد و بازرسي‌ از تك‌ تك‌ بخش‌ هاي‌ مراكز آموزشي‌ و درماني‌ و بيمارستانهاي‌ شبكه‌ هاي‌ تابعه‌ درخصوص‌ ارزشيابي‌ فعاليت‌ ها و مراقبتهاي‌ پرسنل‌ پرستاري‌ و بررسي‌ مسائل‌، مشكلات‌، نقايص‌ وكمبودها همراه‌ با مترون‌ يا سوپروايزر مربوطه‌ بصورت‌ دوره‌ اي‌ و ارائه‌ نتيجه‌ بازديد بصورت‌ گزارش‌ به‌معاونت‌ محترم‌ درمان‌ و دارو سپس‌ مكاتبه‌ با واحدها در موارد وجود نقص‌ در جهت‌ رفع‌ آنها

بررسي‌ و ارزيابي‌ برنامه‌ هاي‌ كشيك‌ پرسنل‌ پرستاري‌ دفاتر پرستاري‌ مراكز آموزشي‌ و درماني‌ وبيمارستانهاي‌ تابعه‌ شبكه‌ ها كه‌ در هر روز يا ماهانه‌ به‌ اين‌ اداره‌ ارسال‌ ميگردد و مكاتبه‌ يا تماس‌ بامترونها در موارد لزوم‌

 بررسي‌ و برآورد نياز مراكز و شبكه‌ ها به‌ پرسنل‌ پرستاري‌ طرح‌ و پيام‌ آور و اعلام‌ به‌ معاونت‌ محترم‌پشتيباني‌ براي‌ فصول‌ مختلف‌ سال‌ جهت‌ انعكاس‌ به‌ وزارت‌ متبوع‌ و جذب‌ نيروهاي‌ موردنياز

 بررسي‌ تقاضاهاي‌ تغيير عنوان‌ و پست‌، انتقالات‌، جابجايي‌ ها، مأمور بخدمت‌ و پرسنل‌ پرستاري‌ واعلام‌ نظر به‌ معاونت‌ محترم‌ درمان‌

بررسي‌ و جمع‌ آوري‌ نيازهاي‌ آموزشي‌ پرسنل‌ پرستاري‌ واحدها و ارسال‌ آن‌ به‌ معاونت‌ آموزشي‌دانشگاه‌ جهت‌ برگزاري‌ بازآموزي‌ يا اعزام‌ نيرو به‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ داخل‌ استاني‌

هماهنگي‌ براي‌ آموزشهاي‌ ضمن‌ خدمت‌ داخل‌ استاني‌

 شركت‌ در جلسات‌، كارگاههاي‌ آموزشي‌، كنفرانس‌ ها، همايش‌ ها و يا اعزام‌ پرسنل‌ پرستاري‌ ازواحدهاي‌ مختلف‌ به‌ موارد ياد شده‌

هماهنگي‌ و تدارك‌ لازم‌ جهت‌ برگزاري‌ مراسم‌ روز پرستار و انتخاب‌ و معرفي‌ پرستاران‌ نمونه‌ بصورت‌استاني‌ و گزارش‌ فعاليت‌ انجام‌ يافته‌ به‌ اداره‌ كل‌ وزارت‌ متبوع‌

تشكيل‌ جلسات‌ با مترونهاي‌ مراكز آموزشي‌ و درماني‌ و بيمارستانها براي‌ تبادل‌ نظر در مسائل‌ ومشكلات‌ پرسنل‌ پرستاري‌

جمع‌ آوري‌ و بررسي‌ آمار و اطلاعات‌ پرسنل‌ پرستاري‌ تمامي‌ واحدها بطور ماهانه‌

 بررسي‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ و مكاتبات‌ پرسنل‌ پرستاري‌ و اعلام‌ نظر در موارد لزوم‌

پيگيري‌ و اقدام‌ در مورد نامه‌ هاي‌ ارجاعي‌ توسط مافوق‌

شرح وظايف كارشناس سلامت مادر و كودك

شرح وظايف كارشناس سلامت مادر و كودك

بررسي مرگ و مير مادران

بررسي مرگ و مير كودكان 1-59 ماهه داخل بيمارستاني

بررسي مرگ و مير پري ناتال

بررسي آمار مواليد در استان

آموزش نرم افزارهاي مربوط به مرگ و مير كودكان ، پري ناتال و ثبت زايمان به كارشناسان مراكز درماني

پيگيري امور و شكايات مربوط به مادران كودكان 59-1 ماهه و نوزادان

پيگيري آموزش پرسنل و پزشكان در زمينه مرتبط با مادران ، كودكان و نوزادان از جمله احياي كودك ، احياي نوزاد ، نظام مراقبت مرگ كودك ، نظام مراقبت مرگ پري ناتال ، نظام مراقبت مرگ مادر ، نوزاد سالم ، مراقبت بحراني نوزاد ، مراقبت آغوشي  مادر و نوزاد و رتينوپاتي در نوزاد نارس

رابط حوزه معاونت بهداشتي با ثبت احوال به عنوان عضو كميته ثبت وقايع حياتي استان

شرح وظايف كارشناس مامايي

شرح وظايف  كارشناس مامايي

نظارت بر حسن اجراي ضوابط و مقررات تعيين شده توسط وزارت متبوع در رابطه با امور مامايي طبق دستورالعمل هاي مربوطه

پيگيري مسائل و مشكلات درماني مامايي موجود در منطقه

اعلام نظر در مورد مسائل و مشكلات مرتبط با مامايي ( خدمات مامايي ، وظايف مامايي و ..) تجهيزات و امكانات بلوكهاي زايماني بيمارستانها

ارتقاي سلامت مادران و نوزادان ، كاهش مرگ و مير و ناتواني ها در مادران باردار

نظارت بر كار و خدمات ماماهاي شاغل در بيمارستانها ، بخش خصوصي ، مطب ها و ..... و بررسي كمي و كيفي ارائه خدمات مامايي

رسيدگي به شكايات فني و اداري پرسنل مامايي و ساير مراجعين در رابطه با مامايي