شرح وظايف اداره امور آزمايشگاهها

نظارت بر كليه آزمايشگاههاي تشخيص طبي اعم از دولتي ، خصوصي و تامين اجتماعي

تامين نيروي انساني آزمايشگاههاي دولتي

صدور پروانه هاي آزمايشگاههاي خصوصي

تعيين و جابجايي مسئولين فني آزمايشگاههاي دولتي و خصوصي

نظارت بر فعاليت آزمايشگاه رفرانس استان به منظور كنترل كيفي آزمايشگاههاي تشخيص طبي

برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت پرسنل فني علوم آزمايشگاهي

 

آقاي دكتر رضا منصوري

مسئول اداره امور آزمايشگاهها و آزمايشگاه رفرانس

 

كارشناسان اداره امور آزمايشگاهها:

احمد رفيعي

كارشناس امور آزمايشگاهها و تشخيص اعتياد

مهناز شریف زاد

كارشناس امور آزمايشگاهها

 

تلفن محل كار :

37245904

     داخلي 2081 7240171-0353