شرح وظايف اداره نظارت بر امور درمان

اجراي دقيق آئين نامه ها و مقررات مربوط به موسسات درماني

قبول تقاضاي صدور پروانه موسسات درماني

بازديد از مراكز جديدالتاسيس و تهيه گزارش و تاييد برابر مقررات و ضوابط

اعلام دستورالعمل و نواقص به موسسات درماني

پيگيري در جهت رفع نواقص و اشكالات خلاف آئين نامه ، مقررات و ضوابط

جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به موسسات درماني

كنترل كادر فني و تاسيسات و تجهيزات موسسات درماني برابر مقررات و آئين نامه و ضوابط

نظارت مستمر از موسسات درماني و نظارت بر امور درمان در كليه ساعات شبانه روز

نظارت بر فعاليت موسس و مسئولين فني موسسات درماني

كنترل كادر پزشكي و حرف وابسته پزشكي و جلوگيري از فعاليت شاغلين غير مجاز

قبول تقاضاي صدور پروانه موسسات وابسته به حرف پزشكي

اجراي اعتباربخشي موسسات درماني طبق ضوابط ابلاغ شده وزارت متبوع

تجزيه و تحليل اعتباربخشي و اعلام نتيجه

پيگيري در جهت تشكيل كميسيون ماده 11 تعزيرات حكومتي

پيگيري در جهت تشكيل كميسيون ماده 20 امور بهداشتي و درماني

تمديد پروانه هاي موسسات پزشكي

رسيدگي به شكايات

دكتر عباس محمدی

رئيس اداره نظارت بر درمان

كارشناسان اداره نظارت بر درمان:

ولي علي ماندگاري ( امور صدور پروانه ها )

فريده نيكوكاران (امور پزشكان و درمانگاهها)

آرزو فلاحتيان ( امور اعتباربخشي بيمارستانها )

ندا انصاري( كارشناس نظارت بر درمان )

منصوره عبداللهی( كارشناس اعتبار بخشی )

سكينه رحماني ( مسئول بايگاني )

تلفن محل كار :

37245903

     داخلي 2007,2009 7240171-0353