شرح وظایف اداره امور بیمارستانها

سیاستگذاری و نظارت بر نحوه و حسن اجرای بخشنامه ها و مقررات وزارت متبوع در بیمارستانهای تحت پوشش.
  برنامه ریزی جهت بکارگیری نیروهای تخصصی طرح و ضریب کا

 پیگیری و اجرای برنامه های آموزشی جهت ارتقاء دانش و فن آوری در بیمارسانها

 همکاری و هماهنگی متقابل با سایر واحدهای معاونت درمان و معاونتهای ذیربط

 شرکت در جلسات و کمیسیونهای مربوطه و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

 رسيدگي به شكايات از بيمارستانهاي دولتي

پيگيري اخذ مجوزهاي لازم براي توسعه و احداث بيمارستانهاي دولتي

نیاز سنجی منطقی منابع ، تجهیزات و نیروی انسانی تخصصی در بیمارستانها

دكتر حسین کامجو

رئيس اداره امور بيمارستانها

كارشناسان امور بيمارستانها:

فاطمه السادات سعادت

فرشته توكلي

زهرا جعفري

نیلوفر سردادور

 

 

تلفن : 37258412

37240171 داخلي 2016