يزد- ميدان باهنر- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد- طبقه همكف معاونت درمان

 

تلفن: 7244551-0351

پست الكترونيك : darman@ssu .ac.ir