پيشگيري اولین گام تندرستی است, هر آنچه سلامتی را برای جامعه به ارمغان می آورد، در گرو رعایت نکات بهداشتی است

رابطین سلامت

آموزش

فناوری اطلاعات

ساختار و منابع

پزشک خانواد

بهورزی

آمار

برگزیده اخبار گسترش

در این بخش ما آخرین اطلاعات مربوط به واحد گسترش را در اختیار شما قرار می دهیم و با اطلاع رسانی دقیق شما را با تغییرات ساختاری و ارائه خدمات معاونت بهداشتی آشنا نماییم.

کلیه اخبار سایت...

  • زمان برگزاری و نحوه توزیع کارت جهت آزمون بهورزی
  • کمیته پذیرش بهورز

    در تاریخ هفدهم و بیست و دوم تیرماه کمیته پذیرش بهورز با حضور مسئولین معاونت بهداشتی در دفتر معاونت تشکیل شد که در خصوص زمان و چگونگی پذیرش بهورز تصمیماتی اتخاذ گردید . در این جلسه مقرر گردید تا هفته اول مرداد ماه آگهی پذیرش بهورز منتشر گردد . 

  • کمیته بررسی مشکلات اجرای برنامه پزشک خانواده بیمه روستایی در استان

    در تاریخ 93/4/24 اولین جلسه کمیته کارشناسان استانی برنامه پزشک خانواده با کارشناسان اداره بیمه سلامت جهت هماهنگی اجرای برنامه پزشک خانواده روستایی نسخه 15 در دفتر معاونت بهداشتی تشکیل گردید .

  • نمونه فرم استعلام کیت تشخیص اعتیاد شهریور 93
  • ا