منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

تماس با ما

عنوان

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

رایانامه

مسئول تحصیلات تکمیلی

دکتر مصطفی جوادی

5-8241751-0351 داخلی 264

javadi@ssu.ac.ir

کارشناس تحصیلات تکمیلی

بی بی فائزه دهقان

5-8241751-0351 داخلی 267

Bf_dehghan@
yahoo.com

دفتر تحصیلات تکمیلی

5-8241751-0351 داخلی

267

ssu.ac.ir@gmail.com