بیمارستان محمد صادق افشار مجری طرح تحول نظام سلامت با محوریت اهداف زیر می باشد :

·         كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان

·         حضور پزشكان متخصص مقيم در بيمارستان

·         ارتقاء كيفيت هتلينگ در بيمارستان

·         حفاظت مالي از بيماران صعب العلاج  , خاص و نيازمند

·         ترويج زايمان طبيعي ( زايمان طبيعي رايگان )

·         ارتقاء كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستان

با توجه به اجراي طرح تحول نظام سلامت،بيمارستان موظف است نسبت به تهيه كليه داروها , لوازم و تجهيزات پزشكي جهت بيماران اقدام نمايد.

از کلیه مراجعین عزیز درخواست می گردد صورت بروز هر گونه مشكل یا تخلف حضورا به دفتر مديريت بيمارستان مراجعه نموده و يا مراتب را از طریق شماره تلفن 5250817 يا سامانه پیامک بیمارستان به شماره 10004046126799 اطلاع رسانی نمایند .

رديف

نام ونام خانوادگي

عنوان

1

دكتر محمدحسن عبداللهي

رييس بيمارستان معاونت آموزشي بيمارستان

2

دكتر جمال انتظاري

مدير بيمارستان

3

دكتر محمدعلي وفائي نسب

مسئول حراست

4

دكتر مصطفي قاسمي

مسئول فني داروخانه

5

مسعود خليلي

مدير امور مالي

6

طيبه اكبرزاده

مسئول دفتر پرستاري ( مترون )

7

حسن صبوري

مسئول كارگزيني

8

غلامحسين زعيمي

مسئول پذيرش و ترخيص

9

زينب عاقلي نژاد

مسئول تجهيزات پزشكي

10

مريم علاكم

ماما مسئول

11

محمد تردست

مسئول داروخانه

12

فاطمه بوستاني

مسئول بهبود كيفيت

13

عباس صادقي

مسئول مددكاري و روابط عمومي

14

سيديحيي رفيعي

مسئول خدمات پشتيباني

15

مرضيه ميرجليلي

مسئول واحد درآمد

16

عليرضا قائمي زاده

مسئول تداركات

16

محمدرضا رفیعی

مسئول واحد فناوری اطلاعات

سوپر وايزر بيمارستان  : 17-5255011  داخلي 203-202

تلفن ثابت : 5234888

شماره همراه : 09130656055

ارتباط مردمي :  1590

سامانه پيامكي  : 20001590

پايگاه اينترنتي :www.tahavol.behdasht.gov.ir