منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

 

 

·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه  ورودی بهمن 87

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

علی کفیری

فارغ التحصیل

2

طاهره وفایی نژاد

فارغ التحصیل

3

اصغر شرافت

فارغ التحصیل

·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه  ورودی بهمن 88

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

اکرم قندهاری علویجه 

فارغ التحصیل

2

زهرا نجاری

فارغ التحصیل

3

محمود هوشیار

فارغ التحصیل

4

آمنه رحیمی کوشکی 

فارغ التحصیل

5

مرضیه بیات پور

فارغ التحصیل

6

طاهره السادات موسوی

فارغ التحصیل

·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه  ورودی بهمن89

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

حبیب اله بابایی

فارغ التحصیل

2

فاطمه حیدری

فارغ التحصیل

3

مهدی اکبری رکن آبادی

فارغ التحصیل

4

زهرا معینی

                فارغ التحصیل

5

پوراندخت پورکرمانیان

               فارغ التحصیل

6

سمیه ضیغمیان

فارغ التحصیل

7

راضیه زارع بزک آبادی

فارغ التحصیل

8

حسین زارع زردینی

فارغ التحصیل

·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه  ورودی بهمن90

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

لیلی فولادی بغدادآبادی

فارغ التحصیل

2

خدیجه دهقان

فارغ التحصیل

3

سکینه دلاور

فارغ التحصیل

4

منیژه شهریاری

فارغ التحصیل

5

محمد هادی زحمتکش سردوراهی 

فارغ التحصیل

6

رضا قادریان

فارغ التحصیل

7

زهراعلی مندگاری

فارغ التحصیل

8

اکرم امرالهی

فارغ التحصیل

9

زهرا فهیم رئوف

فارغ التحصیل

10

فخری  ترکی حبیب آبادی

فارغ التحصیل

 

 

·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه  ورودی بهمن91

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

مریم دادمهر

فارغ التحصیل

2

مهدی پورنظری

فارغ التحصیل

3

فاطمه رحیقی یزدی

فارغ التحصیل

4

فاطمه فروزان جهرمی

فارغ التحصیل

5

خلیل رسولی مهرآبادی

فارغ التحصیل

6

فرزانه مظفری

فارغ التحصیل

7

ابوذر موتاب بفروئی(آذرنیا)

-

8

سکینه پاریزی

فارغ التحصیل

9

صدیقه شکری پور

فارغ التحصیل

10

سمانه سادات جوادی

فارغ التحصیل

 

 

 

·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه پرستاری ورودی بهمن92

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

علی اکبر رحیمیانفر

فارغ التحصیل

2

سمانه میرزایی

فارغ التحصیل

3

نعیمه باغشاهی

فارغ التحصیل

4

جواد دهستانی اردکانی

فارغ التحصیل

5

اکوان پایمرد

فارغ التحصیل

6

محمد حسن ماندگاری

فارغ التحصیل

7

عادل افتخاری

فارغ التحصیل

8

رضا ایزدپناه

فارغ التحصیل

9

مهدی شفیع زاده

فارغ التحصیل

10

محسن قاسمی زاده

-

 

 

·         اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ورودی مهر93

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

سکینه یعقوبی

فارغ التحصیل

2

مریم دبیری فرد

فارغ التحصیل

3

زهره کارجو دیارخان

فارغ التحصیل

4

سمانه تاتاری

در حال تحصیل

5

افسانه افخمی

فارغ التحصیل

 اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 93

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

جواد تیموری اسفیجی

فارغ التحصیل

2

محمد باقر خانی

فارغ التحصیل

3

حلیمه خدادادیان زغماری

فارغ التحصیل

4

سعید نصری نصرآبادی

فارغ التحصیل

5

محمد امین پیش بین

فارغ التحصیل

6

امید حاتمی مجومرد

فارغ التحصیل

7

زهرا مقصودی

فارغ التحصیل

 ·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر93

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

سعیده نجفی هدشی

فارغ التحصیل

2

فاطمه سهران

فارغ التحصیل

3

فردوس محمد علیان

فارغ التحصیل

4

طیبه شجاع الدینی اردکانی

فارغ التحصیل

5

بتول قائد امینی اسد آباد

فارغ التحصیل

6

سعیده سیادت نژاد

-

7

مینا صالحی چم پیری

فارغ التحصیل

8

بهناز رهبرنیا

در حال تحصیل

 

 

·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه پرستاری ورودی بهمن93

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

آزیتا منشی زاده

در حال تحصیل

2

زهره پورصاحبی اردکانی

در حال تحصیل

3

عصمت صادقی فرد

در حال تحصیل

4

زهرا سادات کشمیری

در حال تحصیل

5

صدیقه ابراهیمی

در حال تحصیل

6

مریم امیر پور حبیب آباد

در حال تحصیل

7

سیدعلیرضا مدرسی یزدی

در حال تحصیل

8

عمران بهجت زاده

در حال تحصیل

9

اطهره کلانتری سرچشمه

در حال تحصیل

 

 

 ·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه  ورودی بهمن 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

الهام آخوندزاده طزرجانی  

در حال تحصیل

2

بهروز پاک چشم 

در حال تحصیل

3

فاطمه پوراحمدیه ارکان

در حال تحصیل

4

الهام رضائیان هفتادر

در حال تحصیل

5

محمد رضا ستاوند

در حال تحصیل

6

حمیده ستوده نیا کرانی 

در حال تحصیل

7

فهیمه سهیلی 

در حال تحصیل

8

شهربانو قاسمیان

در حال تحصیل

9

راضیه مظفر ترک آباد 

در حال تحصیل

10

یدالله موبری فخرآباد

در حال تحصیل

·         اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ورودی مهر94

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

علیرضا امینی 

-

2

عفت نوروزی اردکان

در حال تحصیل

3

زهره کارجو دیارخان

در حال تحصیل

4

مرضیه واحدیان اردکانی 

در حال تحصیل

 اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

مرضیه بختیاری 

در حال تحصیل

2

مریم زمانی زاده

در حال تحصیل

3

صدیقه مختاری حسن اباد

در حال تحصیل

4

مرضیه مدرسی مرقی

در حال تحصیل

5

امیر نوایی

-

6

سیده مریم حسینی نژاد

-

7

مریم دهقانی تفتی

در حال تحصیل

 ·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر94

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

فاطمه جهانبازی گوجانی 

در حال تحصیل

2

سمیرا حاجی مقصودی

در حال تحصیل

3

مینا زارع حسین آبادی

در حال تحصیل

4

زهره شایق

در حال تحصیل

5

فاطمه شبانی فراشاه

در حال تحصیل

6

میترا شکاری

در حال تحصیل

7

مینا غیاثی شاهم آبادی

در حال تحصیل

8

فرحناز مرادی محمودآبادی

در حال تحصیل

9

نجمه پیروی 

بین الملل

10

فاطمه دهقان منگابادی

بین الملل

 ·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان ورودی مهر95

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

اکرم باقری احمد آبادی

در حال تحصیل

2

زهرا کارگر شورکی

در حال تحصیل

3

سیده زهرا دهقان منشادی

در حال تحصیل

4

کبری مباشری زاده

در حال تحصیل

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر95

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

اخترالسادات پایه دار اردکانی

در حال تحصیل

2

فاطمه پورصباغیان بغداد آبادی

در حال تحصیل

3

ناهید السادات حسینی الخورمیزی

در حال تحصیل

4

مریم حقانی

در حال تحصیل

5

مرضیه زارع مهرجردی

در حال تحصیل

6

حجت عزیز خانی دهشیری

در حال تحصیل

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ورودی بهمن 95

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

عبدالرضا آزاده

در حال تحصیل

2

محسن جلالی علی آباد

در حال تحصیل

3

مهین زارع شاهی

در حال تحصیل

4

لیلا عیسی نژاد محمره

در حال تحصیل

5

حسین فصیحی زاده

در حال تحصیل

 

 ·        اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی ورودی مهر95

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

فرنیا اشرافی

در حال تحصیل

2

فریبا بهزادپور

در حال تحصیل

3

فاطمه بیکی احمدآبادی

در حال تحصیل

4

مریم توکلی بنیزی

در حال تحصیل

5

مریم جوانبخت

در حال تحصیل

6

سارا حسینی نژاد

در حال تحصیل

7

نجمه حیدری

در حال تحصیل

 

 

8

سمانه دره زرشکی

در حال تحصیل

9

مرضیه السادات رجایی زاده

در حال تحصیل

10

مرضیه زارعی گیشیری

در حال تحصیل

11

نیرالسادات طاهری

در حال تحصیل

12

زهرا فرامرزی فیل آبادی

در حال تحصیل

13

فاطمه مرادی قهدیرجانی

در حال تحصیل

 اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبت ویژه پرستاری نوزادان ورودی مهر96

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

علی اصغر پنابادی

در حال تحصیل

2

رضیه درخشانی

در حال تحصیل

3

مرضیه زارع مروست

در حال تحصیل

4

مهین زارعی محمودآبادی

در حال تحصیل

5

کبری شهبازی

در حال تحصیل

 اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری  سالمندی ورودی مهر96

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

محمدرضا اعتمادیان

در حال تحصیل

2

زهرا رفعتی نژاد

در حال تحصیل

3

زهره شفیعی سورک

در حال تحصیل

4

فاطمه محمدرضا پور زرجوع

در حال تحصیل

5

علیرضا معینی

در حال تحصیل

 

 اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه ورودی بهمن96

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

راحله پورمحمدعلی فراشاه

در حال تحصیل

2

محبوبه زارعیان بغدادآبادی

در حال تحصیل

3

ابراهیم شیخی ابرقوئی

در حال تحصیل

4

مهدیه السادات موسوی راد

در حال تحصیل

     5

فخرالسادات میردهقان بنادکی

در حال تحصیل

 

اسامی دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی  ورودی مهر96

ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت تحصیلی

1

فاطمه الله دادی پاریزی

در حال تحصیل

2

فریبا ریحانی زاده

در حال تحصیل

3

مهسا صادقی

در حال تحصیل

4

زینب مزرعه

در حال تحصیل

5

زهرا مسائلی

در حال تحصیل

6

یاسمین نافذ عارفی

در حال تحصیل

7

پوران نکوئیان

در حال تحصیل

8

سماانه هاتفی اردکانی

در حال تحصیل

9

فاطمه یوسفوند

در حال تحصیل