در راستای اهداف مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و نیازروزافزون به توانمندسازی تکنولوژی تبادل اطلاعات وارتباطات در عرصه جهان امروزی ونظر به اهمیت به اشتراک گذاردن داده ها   data sharing و امکانات و به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه که اهمیت شبکه های کامپیوتری را محسوس و مبرهن ساخته است ، واحد شبکه در جهت برآورد کردن این اهداف پایه گذاری شده است.

 

نام و نام خانوادگی :محسن علی بیگی

 

تحصیلات : کارشناس مهندسی نرم افزار

 

پست سازمانی : مسئول شبکه

پست الکترونیک: : m_a@ssu.ac.ir

 

تلفن محل کار : 7250040-0351

 


نام و نام خانوادگی :سید ضیاء قریشی

 

تحصیلات :کارشناس مهندسی نرم افزار

 

پست سازمانی :کارشناس  شبکه

 

پست الکترونیک: ghorieshi@ssu.ac.ir

تلفن محل کار : 7250040-0351

مهمترین پیوند های واحد شبکه