منوی سایت دانشکده پرستاری مامایی

بدیهی است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد یک موضوع ، مصوبه قدیمی لغو و مصوبه جدیدتر لازم الاجرا می باشد.

تاریخ و شماره صورتجلسه
 تحصیلات تکمیلی

اهم مصوبات

20/2/92

30627/1/17پ

دانشجو جهت اخذ نوبت دفاع نهایی ملزم به ارائه گواهی شرکت در حداقل 2 جلسه دفاع نهایی دانشجویان دیگر از مسئول تحصیلات تکمیلی می باشد.

20/2/92

30627/1/17پ

دانشجویانی که از خدمات و امکانات  مراکز درمانی استفاده می کنند پس از پایان یافتن مراحل پایان نامه ودفاع نهایی ، اطلاعات و یافته های پژوهش را بصورت چکیده یا در قالب پوستر به بخشهای متبوع ارائه دهند

20/2/92

30627/1/17پ

ارائه گزارش سه ماهه توسط دانشجو الزامی گردد و مراتب توسط مدیرگروه کنترل شود.

بدیهی است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد یک موضوع ، مصوبه قدیمی لغو و مصوبه جدیدتر لازم الاجرا می باشد.

تاریخ و شماره صورتجلسه
 تحصیلات تکمیلی

اهم مصوبات

12/5/93

92083/1/17/پ

دانشجویان کارشناسی ارشد موظفند قبل از برکزاری جلسه دفاع پروپوزال ژورنال کلابی در رابطه با موضوع مرتبط با پایان نامه ارائه نمایند (جهت دانشجویان ورودی 92 به  بعد ) 

12/5/93

92083/1/17/پ

دانشجویان کارشناسی ارشد موظفند قبل از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه در 6 جلسه ژورنال کلاب حضور داشته باشند (جهت دانشجویان ورودی 92 به  بعد )

12/5/93

92083/1/17/پ

گزارش سه ماهه پیشرفت پایان نامه به مدیرگروه از اول مهرماه 93 اجباری بوده و چنانچه دانشجو گزارش پیشرفت خود را ارائه ننموده باشد اجازه دفاع دریافت نمی کند.

12/5/93

92083/1/17/پ

جهت دانشجویانی که در موعد مقرر موفق به  انجام دفاع نشوند کسر نمره صورت گیرد .

12/5/93

92083/1/17پ

تاریخ اجرای دستور العمل نگارش پایان نامه جدید از اول مهر 93 به بعد می باشد .

25/5/93

101015/1/17پ

هماهنگی جهت حضور اساتید ناظر ومشاورین خارج از دانشکده به عهده دانشجو می باشد

12/5/93

92083/1/17پ

جهت دانشجویانی که در موعد مقرر موفق به انجام دفاع نشوند کسر نمره صورت گیرد و مقرر شد موارد پیشنهادی در این رابطه در جلسه شورای آموزشی مطرح گردد.

17/8/93

163260/1/17پ

مقرر گردید برگزاری جلسات ژورنال کلاب توسط  دانشجو ترجیحا قبل از دفاع پروپوزال و در صورت عدم امکان حداکثر تا پایان ترم 3 صورت گیرد .

17/8/93

163260/1/17پ

در جلسات دفاع پروپوزال تعداد 7 نفر از اعضای شورای تحصیلات تکمیلی حتما باید حضور داشته باشند و در صورت به حد نصاب نرسیدن این تعداد جلسه تشکیل نمی گردد.

207883/1/17پ

13/10/93    

نمرات تشویقی جهت پایان نامه به این صورت باشد : به ازای هر مقاله مستخرج از پایان نامه در همایش ها و کنگره ها به صورت پوستر ، 1/0 وبه صورت سخنرانی 25/0نمره در نظر گرفته شود. به ازای ارائه هر مقاله اضافی ( accept هم مورد قبول می باشد) در مجلات معتبر علمی –پژوهشی : 1 نمره در نظر گرفته شود .

برای کسر نمرات : دانشجویان تا آخر ترم سوم دارای مهلت قانونی جهت دفاع پروپوزال می باشند و به ازای هر ترم تآخیر مقرر شد 5/0 نمره از نمره نهایی پایان نامه کسر شود. ملاک عمل ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشی است. به ازای تأخیر هر ترم در دفاع ازپایان نامه، از پایان ترم 6 تحصیلی به بعد 5/0 نمره کسر گردید.

207883/1/17پ

13/10/93   

در  مورد نکات اصلاحی و پیشنهادات ناظر و داور در رابطه پایان نامه دانشجو ، دانشجویان ملزم به اجرای موارد هستند و چنانچه موارد مطرح شده مورد موافقت دانشجو و استاد راهنما و مشاورین قرار نگیرد با ارائه مستندات آن را در جلسه دفاع مطرح نماید .

207883/1/17پ

13/10/93   

 اساتید راهنما به عنوان مسئول انجام کلیه مراحل انجام پایان نامه موظف هستند مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی که بر روی سایت نیز قرار داده شده است را مطالعه نمایند . بدین منظور مقرر شد تحصیلات تکمیلی در قالب نامه ای این مورد را به اطلاع تمامی اعضای هیئت علمی دانشکده برساند.

207883/1/17پ

13/10/93   

در فرآیند مراحل انجام پایان نامه : پروپوزال پس از آماده شدن توسط استاد راهنما در سامانه پژوهشی ثبت شود و پس از انجام داوری و ارسال پرینت فرم های داوری به دفتر تحصیلات تکمیلی نسبت به برگزاری جلسه دفاع پروپوزال اقدام گردد. ( در فرآیند موجود روی سایت تغییر داده شد) .

 طبق بند 4 بخش (ج) فرایند مراحل انجام پایان نامه ، دریافت و تأئید فایل پروپوزال از طرف مدیر گروه و ارسال آن به صورت الکترونیکی به دفتر تحصیلات تکمیلی حذف گردید. و تائید ارسال فایل توسط استاد راهنما کافی می باشد .

207883/1/17پ

13/10/93   

مقرر شد چنانچه استاد ناظر و داور و مشاور در جلسه دفاع نهایی حضور نداشتند به بند آخر فرم ارزشیابی نمره نداده ونمره از 18 محاسبه و به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند و دفتر تحصیلات تکمیلی پس از محاسبه از 20 ،آنرا با سایر نمرات اساتید جمع و نمره نهایی اعلام گردد.

207883/1/17پ

13/10/93   

با توجه به نامه شماره 2422/500/د مورخ 2/9/93 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارائه گزارش سه ماهه توسط دانشجو الزامی است و جلسه به منظور بررسی این امر با حضور استاد راهنما، ناظر ، داور ، اساتید مشاور و نماینده تحصیلات تکمیلی و مدیر گروه رسمیت می یابد .

بدیهی است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد یک موضوع ، مصوبه قدیمی لغو و مصوبه جدیدتر لازم الاجرا می باشد.

تاریخ و شماره صورتجلسه
 تحصیلات تکمیلی

اهم مصوبات

24428/1/17/پ

       94/2/13

 با توجه به نظر خواهی کتبی از اعضای شورای تحصیلات تکمیلی ، ظرفیت اساتید جهت راهنمایی دانشجویان کارشناسی ارشد بدون در نظر گرفتن گرایش خاص ، جهت استادیار 5 نفر و مربی 3 نفر تعیین گردید . لازم به ذکر است ملاک تعیین ظرفیت ، دفاع نهایی دانشجو می باشد و چنانچه اساتید مایل به راهنمایی دانشجویان بین الملل باشند برای استادیار یا مربی هر کدام حداکثر ظرفیت سه نفر تعیین شد.

24428/1/17/پ

       94/2/13

  حداکثر مدت زمان داوری برای استاد ناظر و داور 3 هفته می باشد و در صورتیکه اساتید ناظر و داور از زمان ثبت پروپوزال تا مدت زمان مذکور نسبت به تکمیل فرمها از طریق سامانه اقدام ننمایند به عنوان موافقت ایشان تلقی گردیده و چنانچه به دلایلی نامبردگان نتوانند در طول 3 هفته داوری را انجام دهند درخواست کتبی مبنی بر تمدید زمان داوری به مدت یک هفته به تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند.

24428/1/17/پ

       94/2/13

آوردن هر گونه هدیه در جلسه دفاع نهایی پایان نامه ممنوع بوده و پس از قرائت سوگند نامه در انتهای مراسم دفاع این امر بلامانع می باشد .

24428/1/17/پ

       94/2/13 

هماهنگی سالن ، نیروی خدماتی پذیرایی کننده ، رفت و آمد اساتید بیرون از دانشکده جهت برگزاری جلسه دفاع نهایی بر عهده دانشجو می باشد . دانشجو باید جهت تنظیمات فایل خود بر روی دستگاه سالن و احتمالاً رفع نواقص مربوط به دستگاه با مسئول IT دانشکده خانم میرفخرایی هماهنگیی  لازم را انجام دهد.

30478/1/17/پ

94/2/20

تاریخ اجرای نمره تشویقی در نمره نهایی پایان نامه دانشجویان از اردیبهشت ماه 94 و کسر نمرات از مهر 94 اجرا شود.

30478/1/17/پ

94/2/20

با توجه به ضروری بودن ثبت پایان نامه های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ملزم به ارائه گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشی می باشند. این مصوبه جهت دانشجویان ورودی مهر 93 به بعد لازم الاجرا می باشد .

30478/1/17/پ

94/2/20

 باتوجه به نامه شماره 20825/1/17/پ مورخ 6/2/94 و طرح در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی مقرر شد تمامی اساتید ( استادیار یا مربی هیئت علمی ) کلاً مجاز به انجام 5 طرح( تحقیقاتی) و پایان نامه تحقیقاتی به صورت همزمان می باشند و چنانچه اساتید راهنما بیشتر از تعداد 5 عدد طرح تحقیقاتی داشته باشند الزاماً باید پایان نامه های دیگر را به صورت پایان نامه تحصیلات تکمیلی انجام دهند . مسئولیت صحت اینکه فرد دارای چند طرح تحقیقاتی است بر عهده اساتید محترم راهنما می باشد.

30478/1/17/پ

94/2/20

چنانچه دانشجو موفق به چاپ یا گرفتن پذیرش (acceptance) از مجلات ISI یا Pubmed شود 22 نمره اضافه به دانشجو تعلق گیرد. در این راستا گرفتن تائیدیهه چاپ یا پذیرش (acceptance)  از معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه الزامی است .

30478/1/17/پ

94/2/20

در خصوص لزوم ارائه گزارش 3 ماهه مقرر شد اولین گزارش سه ماهه با حضور استاد راهنما ، حداقل یکی از مشاورین ، ناظر و یکی از داورین و نماینده تحصیلات تکمیلی توسط دانشجو ارائه شود و برای سایر گزارش 3 ماهه استاد راهنما گزارش پیشرفت را به صورت کتبی به ناظر تحویل نماید و ناظر پس از مشاهده و تایید آن به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل و در سوابق دانشجو ثبت گردد. حداقل داشتن یک گزارش سه ماهه الزامی است و چنانچه گزارش سه ماهه ارائه نشده باشد باید از دفاع نهایی دانشجو جلوگیری به عمل می آید .لزوم ارائه گزارشات دوم با نظر استاد ناظر است . این مصوبه از تاریخ 15/2/94 لازم الاجرا می باشد .

41796/1/17/پ

94/03/04

مقرر شد دانشجو پس از گرفتن تائیدیه کمیته اخلاق به انجام پیلوت پرداخته و چنانچه مشکلاتی در فرایند انجام پایان نامه وجود داشته باشد و لازم به تغییر در شرایط انجام پایان نامه باشد موارد توسط استاد راهنمای محترم جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی انعکاس یابد.

41796/1/17/پ

94/03/04

با توجه به بند 2 مصوبه تحصیلات تکمیلی مورخ 9/10/93 جهت کسر نمرات تصمیم بر آن شد که ملاک جهت کسر نمره، پایان ترم 6 تحصیلی باشد و از ابتدای ترم 7 به ازای هر ماه تاخیر 2/0 نمره کسر گردد.و از این به بعد مصوبه کنونی لازم الاجرا می باشد.  (این مصوبه برای دانشویان ورودی بهمن 92 به بعد قابل اجرا می باشد )

41796/1/17/پ

94/03/04

دانشجویان بین الملل موظف به دفاع از عنوان در گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی می باشند( جهت کلیه رشته های زیر گروه پرستاری و مامایی ) و از طرف گروه مربوطه یک نفر به عنوان ناظر معرفی گردد.

41796/1/17/پ

94/03/04

موارد پیش شرط مثل شرکت در ژورنال کلاب، شرکت در جلسات دفاع و ارائه گزارش سه ماهه از الزامات انجام دفاع از پایان نامه می باشد و چنانچه دانشجو موارد پیش شرط ذکر شده را نداشته باشد، از طرف استاد راهنما باید درخواستی جهت تعیین تکلیف به تحصیلات تکمیلی ارائه شود و در اولین جلسه تحصیلات تکمیلی در این خصوص تصمیم گیری شود .

41796/1/17/پ

94/03/04

مهلت رسیدگی به تقاضای دفاع از پایان نامه یا پروپوزال دانشجویان تا دهم اسفند ماه هر سال می باشد و چنانچه در این تاریخ فایل نهایی پروپوزال یا پایان نامه به تحصیلات تکمیلی تحویل داده نشود ، تحصیلات تکمیلی مسئولیتی در قبال دفاع دانشجو در اسفند ماه ندارد . در صورتی که فایل در تاریخ مقرر ارائه شود گرفتن وقت دفاع مستلزم تائید ناظر و داور و اعضای شورای تحصیلات تکمیلی می باشد .

70142/1/17/پ

94/04/09

مقرر شد تاریخ اجرای بند 9 صورتجلسه مورخ 9/10/93 مبنی بر :«چنانچه استاد ناظر و داور و مشاور در جلسه دفاع نهایی حضور نداشتند به بند آخر فرم ارزشیابی نمره نداده و نمره از 18 محاسبه و به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نمایند و دفتر پس از محاسبه از 20، آنرا با سایر نمرات اساتید جمع ونمره نهایی اعلام گردد» از مورخ 2/4/94 باشد.

123507/1/17/پ

94/06/21

جهت انجام تحقیقات کیفی مقرر شد با توجه به ماهیت موضوع پایان نامه به صورت موردی تصمیم گیری شود که استاد مشاور جهت نظارت بر حسن انجام پایان نامه در استان دیگر جهت دانشجو الزامی است یا خیر.

123507/1/17/پ

94/06/21

باتوجه به طرح نامه شماره1691/د/700 مورخ 29/4/94 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و نظر موافق اعضا مقرر شد کسب تاییدیه کمیته اخلاق قبل از دفاع پروپوزال صورت پذیرد.

123507/1/17/پ

94/06/21

مجدداً تاکید شد که ثبت پایان نامه درسایت کارآزمایی های بالینی قبل از شروع نمونه گیری در مطالعات مداخله ای صورت پذیرد.

123507/1/17/پ

94/06/21

تاریخ ارجاع پروپوزال داوری شده از طرف کارشناس پژوهشی به تحصیلات تکمیلی به عنوان ملاک اولویت زمان تعیین وقت دفاع می باشد.

123507/1/17/پ

94/06/21

تعیین زمان نهایی دفاع پایان نامه بر عهده خود دانشجومی باشد .

123507/1/17/پ

94/06/21

طبق نامه شماره 1729/د/700 مورخ 30/4/94 معاونت تحقیقات و فناوری جهت انجام طرح ها و پایان نامه های چند مرکزی لازم است در هر دو یا چند مرکز تاییدیه کمیته اخلاق کسب شود .

160746/1/17/پ

94/08/6

استاد ناظر وظیفه نهایی چک کردن محتوای پایان نامه و انطباق آن با اصول نگارش پایان نامه را به عهده دارد و دانشجو موظف است فرم تاییدیه نهایی ناظر را به تحصیلات تکمیلی ارائه نماید.

160746/1/17/پ

94/08/6

با توجه به بند 6  مصوبه مورخ 18/7/1394 شورای  محترم دانشگاه لازم است دانشجویان مقاله ای را به عنوان نویسنده اول یا مسئول به صورت یکی از فرمهای استاندارد ودر مجلات معتبر ارائه نمایند. لذا اجازه دفاع از پایان نامه صرفا پس از ارائه پذیرش مقاله و تائید آن توسط معاون محترم پژوهشی دانشکده صادر می گردد.این مصوبه ممکن است در آینده تغییر یابد . بنابر این اساتید راهنما موظف می باشند برای انجام مراحل دفاع دانشجو از آخرین مصوبات و یا دستورالعمل های صادره در این خصوص اطلاع یابند .

160746/1/17/پ

94/08/6

جهت دانشجویان ارشد می توان دروس را به صورت مجازی و با رعایت پیش شرط های مربوطه و طبق دستور العملهای معاونت آموزشی دانشگاه ارائه نمود (بند 1 مصوبه مورخ 18/7/1394 شورای دانشگاه ). لذا مدیران محترم گروه می توانند در برنامه ریزی خود از این اختیار استفاده کنند.

160746/1/17/پ

94/08/6

مجدد ا تاکید می شود پایان نامه هایی که به صورت  طرح تحقیقاتی می باشند استاد راهنما موظف است هزینه های در نظر گرفته شده در پروپوزال جهت اساتید مشاور و مشاور آمار را بعد از دریافت از طرف معاونت پژوهشی، پرداخت نماید .

162526/1/17/پ

94/08/9

در این جلسه ظرفیت اساتید راهنما جهت هدایت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد مورد تجدید نظر قرار گرفت. پس از نظر خواهی کتبی از اعضا ظرفیت استاد راهنما جهت استادیار 7 نفر و جهت مربی عضو هیئت علمی 5 نفر تعیین شد.

قابل یادآوری است این مصوبه از تاریخ 9/8/1394 قابل اجرا می باشد و مصوبه صورتجلسه شماره 24428 مورخ 13/2/94 در این خصوص لغو می گردد.

933503/1/17/پ

94/09/22

در خصوص فایل پایان نامه که بعد از دفاع نهایی و انجام اصلاحات باید به تایید استاد راهنما رسیده باشد مجددا یادآوری شد که صحت مندرجات مطابق با رعایت اصول نگارش پایان نامه که بر روی سایت نیز قرار گرفته است بر عهده استاد راهنما می باشد و پس از چک کردن صحت مندرجات به استاد ناظر تحویل نماید و ناظر پایان نامه درصورت مشاهده عدم انطباق آن را منعکس نماید .

933503/1/17/پ

94/09/22

در مورد  اعضای هیات علمی که در شرف بازنشستگی می باشند و کمتر از 12 ماه به بازنشستگی آنها باقی مانده است یا حین ماموریت آموزشی هستند یا به هر دلیل در زمان دفاع دانشجو امکان حضور در جلسه دفاع را ندارند لازم است استاد راهنما از میان اعضای هیات علمی دانشکده، فردی را به عنوان استاد راهنمای دوم پایان نامه ی در دست اقدام به دفتر تحصیلات تکمیلی معرفی نماید .

933503/1/17/پ

94/09/22

در مورد ارائه گزارش سه ماهه قرار شد استاد راهنما یک نسخه از گزارش 3 ماهه را به صورت کتبی به مدیر گروه و ناظر ارائه نماید .

260696/1/17/پ

94/12/10

-مقرر شد اساتید راهنما نسبت به معرفی استاد راهنمای دوم و مشاورین اقدام نمایند و افرادی که به عنوان استاد راهنمای دوم معرفی می شوند از ظرفیت استاد راهنمایی ایشان کسر نشود.

260696/1/17/پ

94/12/10

با توجه به نامه شماره 207809 مورخ 12/10/94 مبنی بر اضافه کردن نام اساتید دیگر بعد از تصویب پروپوزال مقرر شد اساتید راهنما چنانچه تمایل به اضافه کردن نام اساتید مشاور یا استاد راهنمای دوم را دارند درخواست را به صورت کتبی و قبل از انجام دفاع دانشجو به دفترتحصیلات تکمیلی ارسال نمایند تا به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال شود.ضمناً بعد از ثبت تاریخ دفاع از پایان نامه امکان تغییر مشخصات پایان نامه و نام افراد وجود ندارد.

260696/1/17/پ

94/12/10

روند تصویب پروپوزال بدین صورت است که پس از ثبت پروپوزال در سامانه پژوهشی به اساتید داور و ناظر فرستاده شود و پس از انجام داوری از طرف کارشناس پژوهشی موارد به دفترتحصیلات تکمیلی انعکاس می یابد. سپس جلسه دفاع از پروپوزال برگزار شده و پس از آن دانشجو اصلاحات خواسته شده را در سامانه پژوهشی اعمال می کند و بعد از طرف کارشناس پژوهشی جهت ارسال به کمیته های اخلاق و بودجه بندی اقدام می شود.

238873/1/17/پ

94/11/18

چنانچه استاد ناظر در هر مرحله ای از انجام کار از نظارت انصراف دهد، لازم است مسئول تحصیلات تکمیلی در اسرع وقت نسبت به تعیین استاد ناظر جدید اقدام کند. چنانچه استاد ناظر، دفاع از پروپوزال پایان نامه را مجاز نداند لازم است دلایل را در شورای تحصیلات تکمیلی مطرح نماید و شورا در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.

بدیهی است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد یک موضوع ، مصوبه قدیمی لغو و مصوبه جدیدتر لازم الاجرا می باشد.

تاریخ و شماره صورتجلسه
 تحصیلات تکمیلی

اهم مصوبات

56605/1/17/پ

95/3/17

در جلسات دفاع پروپوزال علاوه بر نظرات داور، ناظر و نمایند ه تحصیلات تکمیلی، مقرر شد نظرات مطرح شده ی سایراعضای تحصیلات تکمیلی در جلسه پروپوزال توسط استاد ناظر جمع آوری شود و در نهایت اصلاحات انجام شده توسط دانشجو در این خصوص باید به تایید استاد ناظر برسد.

56605/1/17/پ

95/3/17

کسر نمرات مربوط به تأخیر دفاع دانشجو ازمهر ماه 95 و برای ورودی 92 به بعد اجراشود.

56605/1/17/پ

95/3/17

جهت تصویب پروپوزال افراد ذیل واجد شرایط رأی دادن می باشند:1- اعضای تحصیلات تکمیلی حاضر در جلسه 2– داور و ناظر( حتی در صورتی که عضو تحصیلات تکمیلی نباشند) 3– راهنمای اول

56605/1/17/پ

95/3/17

مدت زمان داوری پروپوزال جهت داور و ناظر در سایت سامانه پژوهشی دو هفته می باشد و پس از آن مقررشد کارشناس پژوهشی با اساتید مربوطه تماس حاصل نموده و حداکثر مدت مجدد جهت داوری یک هفته می باشد و چنانچه در این سه هفته فوق الذکر داوری انجام نشود تحصیلات تکمیلی نسبت به معرفی داور یا ناظر جدید اقدام می کند.

56605/1/17/پ

95/3/17

هر گونه تغییرات مجدد انجام گرفته شده بر روی فایل پروپوزال اولیه که توسط سامانه پژوهشی به اساتید داور و ناظر ارسال شده  باید توسط استاد راهنما به اساتید داور و ناظر تحصیلات تکمیلی فرستاده شود.

56605/1/17/پ

95/3/17

مهلت ارائه اصلاحات پایان نامه حداکثردو ماه  بعد از ارسال صورتجلسه تحصیلات تکمیلی می باشد.

56605/1/17/پ

95/3/17

هرگونه ارائه پروپوزال باید بر اساس فرمت های موجود در سامانه پژوهشی دانشکده انجام شود . لذا اساتید راهنما دراین خصوص جهت اطلاع از آخرین فرمت پروپوزال به سامانه پژوهشی مراجعه نمایند.

56605/1/17/پ

95/3/17

جهت تشکیل جلسه دفاع پروپوزال با احتساب استاد راهنما، ناظر و داور و اعضای تحصیلات تکمیلی، حضور سه نفر از اعضای تخصصی گروه پرستاری یا مامایی ضروری می باشد.

70047/1/17/پ

95/4/1

کسر نمرات مربوط به تأخیر دردفاع پروپوزال و پایان نامه مصوبه جلسه 23/10/93 از ورودی بهمن ماه 93 لازم الاجرا است و مقرر شد حداکثر زمان در نظرگرفته شده برای نیمسال اول تا پایان اسفند همان سال و برای نیمسال دوم تا پایان شهریور ماه در نظر گرفته شود.

70047/1/17/پ

95/4/1

پیرو مصوبه جلسه تحصیلات تکمیلی مورخ 13/2/94 مقرر شد انتخاب راهنمای دوم تنها از میان اعضای هیأت علمی دانشکده انتخاب شود .

70047/1/17/پ

95/4/1

نمرات تشویقی جهت دانشجویانی که صرفا از پایان نامه خود، مقالات اضافی در همایش ها و یا مجلات ارائه می نماید (بجز مقاله اول که شرط دفاع می باشد) به شرح ذیل در نظر گرفته شود:

·          ارائه همایش کشوری = 25٪ نمره

·          ارائه همایش بین المللی =داخلی 5/0 نمره

·          ارائه همایش بین المللی خارج از کشور = 75/0 نمره

 (ارائه مقالات در همایش ها و کنگره ها به صورت سخنرانی و پوستر هردو قابل پذیرش است)

- جهت مقالات چاپ شده در مجلات:

·          مقالات فارسی و مجلات انگلیسی زبان که هم رده مقالات علمی – پژوهشی در نظر گرفته شود= 11 نمره

·          مجلات انگلیسی سطح 4 = 25/1 نمره

·          سطح 3 = 5/1 نمره

·          سطح 2 = 75/1

·          سطح یک = 2 نمره

70047/1/17/پ

95/4/1

در خصوص انتخاب استاد راهنما "با توجه به نظر کتبی  اعضای تحصیلات تکمیلی " مقرر شد استاد راهنما نام 4 نفر از اعضای هیئت علمی را به تحصیلات تکمیلی معرفی کند و 2 نفر از اسامی پیشنهادی به عنوان داور و ناظر، توسط مدیر گروه و مسئول تحصیلات تکمیلی انتخاب شوند.

122416/1/17/پ

95/6/6

 با توجه به دستور المعل های موجود مبنی برداشتن افیلیشین دو گانه اساتید و همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه و پارک های علم و فناوری و .... مطرح شد که دانشجویان افیلیشین دوم خود را کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده اعلام کنند و اساتید راهنما نیز می توانند افیلیشین مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی را انتخاب نمایند. با توجه به اینکه پایان نامه های تحقیقاتی و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مصوب دانشکده پرستاری و مامایی می باشند اساتید راهنما مجاز نیستند افیلیشین سایر مراکز تحقیقاتی را ذکر کنند مگر اینکه از سایر مراکز بودجه جهت انجام پایان نامه دریافت کرده باشند.

154052/1/17/پ

95/7/13

درخصوص دانشجویانی که مایل به استفاده ازدستورالعمل دفاع پایان نامهSubmit  مقاله (محاسبه نمره از 18) باشند، مقرر شد، دانشجو طی درخواستی موارد را به استاد راهنما اعلام و استاد راهنما در صورت موافقت با درخواست نامبرده مراتب را به تحصیلات تکمیلی اعلام کند. بدیهی است تنها در صورت موافقت استاد راهنما دانشجو مجاز به دفاع ازپایان نامه می باشد. در غیر اینصورت دانشجو در طی مدت مجاز تحصیلی می تواند نسبت به چاپ مقاله اقدام کند.

154052/1/17/پ

95/7/13

طبق دستورالعمل صادره از معاونت محترم پژوهشی گرفتن استاد مشاور آمار درمورد پایان نامه ها اختیاری اما در صورت انتخاب استاد مشاور آمار الزاما ً‌باید عضو هیأت علمی گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشگاه باشد. بدیهی است درصورت عدم انتخاب استاد مشاور آمار، استاد راهنما می تواند هزینه های تجزیه و تحلیل آمار را درپایان نامه پیش بینی کند.

276581/1/17‎/پ

30/11/1395

تمام پایان نامه ها ملزم به دریافت کد اخلاق ازدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی می باشند. چنانچه  لازم است پروپوزال درسایر مراکز اخلاق(درون دانشگاهی یا سایر دانشگاه ها و مراکز دیگر) بررسی شود، این کار پس از تأیید پروپوزال در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد میسر می باشد.

بدیهی است با وجود هرگونه مصوبه مشابه در مورد یک موضوع ، مصوبه قدیمی لغو و مصوبه جدیدتر لازم الاجرا می باشد.

تاریخ و شماره صورتجلسه
 تحصیلات تکمیلی

اهم مصوبات

41175/1/17

25/2/1396

مهلت ارائه مقالات جهت اضافه شدن به نمره پایان نمره حداکثر یکسال پس از فراغت از تحصیل می باشد و چنانچه تا این مدت گواهی پذیرش یا چاپ مقاله به دفتر تحصیلات تکمیلی ارائه نگردد، تحصیلات تکمیلی موظف است نمره دانشجو را ثبت نهایی کرده و در کارنامه وی اعمال نماید.

42392/1/17

26/2/1396

مقررشد اعمال نمره تشویقی جهت پایان نامه برای دانشجویانی که قبل از مهرماه 1395 دفاع نموده و تاکنون فارغ التحصیل نشده اند صرفاً تا پایان تابستان 1396 انجام شود و این مورد به اطلاع استاد راهنمای دانشجو رسانده شود. همچنین مصوبه تحصیلات تکمیلی شماره 41175 مورخ 25/2/96 مبنی بر مهلت حداکثر یکساله جهت ارائه گزارش پذیرش یا چاپ مقاله به قوت خود برقرار می باشد.

42392/1/17

26/2/1396

گنجاندن رعایت کد های 31 گانه پژوهش در علوم پزشکی و کدهای اختصاصی کارآزمایی بالینی،  همچنین ثبت مطالعه در سامانه IRCT و اخذ کد مربوطه برای تمامی پایان نامه هایی که در دانشکده انجام می شود لازم الجرا می باشد.( ارائه کد IRCT برای پایان نامه هایی که به صورت مداخله ای انجام می شوند الزامی است)

62996/1/17

21/3/1396

نگارش رفرنس های پایان نامه ازهاروارد به ونکوور تغییر یافت.

176705/1/17‎/پ

26/7/1396

کتابچه راهنمای رعایت اخلاق در پژوهش بر روی سایت تحصیلات تکمیلی بارگذاری شود. همچنین دانشجویان لازم است قبل از انتخاب استاد راهنما نسبت به مطالعه آن اقدام نمایند.

 

 

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه

تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه:

پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بدحال و نیازمند به مراقبت های ویژه، تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، اخلاق و رفتار حرفه ای، موجبات مراقبت پرستار، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد.

 

·  برنامه آموزشی  دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویزه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

 تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان:

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از نوزادان بد حال و یا نارس نیازمند به مراقبت های ویژه و خانواده آنان، تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، اخلاق و رفتار حرفه ای، موجبات مراقبت پرستاری، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه نوزادان را  فراهم می سازد.

·  برنامه آموزشی  دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویزه نوزادان

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 

تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سالمندی:

مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی در چارچوب سیاست های جامع نگر و ارتقاء سطح سلامت قشر سالمند جامعه، پرستارانی با علم و مهارت در زمینه ارائه مراقبت های بهداشتی، توانبخشی و اجتماعی به گروه سامندان را تربیت می نماید به طوری که دانش آموختگان این مقطع قادر به تلفیق دانش پیشرفته پرستاری سالمندی با سایر رشته ها و تخصص های وابسته بوده و نظریه های پرستاری سالمندی را با هنر حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در این حوزه بکار گیرند. دانش آموختگان این رشته دارای تبحر و مهارت کافی در ارائه مراقبت ها از پیشگیری تا نوتوانی به فرد سالمند، خانواده و جامعه بوده و قدرند با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی، نیازهی بیولوژیکی ، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی مددجوی سالمند را در حیطه های خدمات پرستاری شناسایی کرده و به منظور ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی و توانبخشی ویژه سالمندان اقدامات لازم را مبذول دارند.

· برنامه آموزشی  دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد مشاوره درمامائی

 تعریف مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مشاوره در مامایی:

 کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی مجموعه ای از آموزش های تئوری، علمی و پژوهشی می تواند باشند که به منظور نیروی انسانی متعهد و ماهر و ایجاد کارآرایی و مهارت علمی و عملی مورد نیاز در زمینه های آموزش، پژوهش و خدمات مامایی  و مامایی جامعه نگر، علوم و فنون جدید علم مامایی در اولین مقطع بعد از کارشناسی مامایی ایجاد گردیده است.

·   برنامه آموزشی  دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مشاوره در مامایی