دکتر امیر هوشنگ مهر پرور

 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

مدیریت  آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

معرفی:

 1. تحصیلات: دکترای تخصصی در رشته طب کار 

 
 

TemplaVoila ERROR:

Couldn't find Template Object with UID "31".
Please make sure a Template Object is accessible.