اعضاي كميته اجرايي

ریاست دانشگاه به عنوان رییس ستاد اجرایی :آقای دکتر محمد رضا میرجلیلی

معاون درمان دانشگاه  به عنوان دبیر ستاد اجرایی : آقای دکتر علی دهقان

دکتر محمد حسین مصدق (معاون غذا و دارو)

دکتر محمود نوری شادکام (معاون آموزشی )

دکتر حسن لطفی (معاون بهداشتی)

دکتر محمد رضا وفایی (نسب معاون توسعه و مدیریت منابع)

مهندس یحیی دامن خشک (سرپرست مدیریت آمار ،فناوری اطلاعات و ارتباطات)

دکتر علی هادی مقدم(مدیر کل بیمه سلامت ایرانیان)

محمد حسین نیکوکاران(مدیر روابط عمومی)

دکتر جمال انتظاری (رییس بیمارستان افشار )

دکتر محمد مهدی بحری (رییس بیمارستان سوانح و سوختگی)

...................................................................................................

 

اعضاي كميته نظارت

دکتر علی دهقان (معاون درمان)

دکتر محمد رضا وفایی نسب (معاون توسعه و مدیریت منابع )

دکتر محمد حسین مصدق(معاون غذا و دارو )

دکتر محمود نوری شادکام (معاون آموزشی)

علی اکبر جراحی (مدیر دفتر پرستاری)

عبدالخالق جعفری(رییس اداره ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات)

مهندس محمد باغستانی(کارشناس تجهیزات پزشکی)

دکتر علی هادی مقدم (نماینده بیمه سلامت ایرانیان)