رسيدگي به شكايات

مراجعين گرامي
جهت رسيدگي به شكايت به يكي ازروشهاي زير مي توانيد اقدام نمائيد :

1-     از طريق صندوق رسيدگي به شكايات كه در سالن اصلي و اورژانس قرار دارد.

2-    از طريق پيامك  به شماره : 10004046126799

3-   از طريق مراجعه به سايت بيمارستان بهآدرس www.afsharhospital.ir

4-    بصورت حضوري به مسئولين بخش ها يا مراجعه به دفتر روابط عمومي بيمارستان (رسيدگي به شكايات )  واقع درطبقه دوم بيمارستان 

در صورت عدم پاسخگويي صحيح به شكايت مربوطه، شما ميتوانيد به دو مركز زير مراجعه فرماييد

1-     حوزه معاونت درمان دانشگاه اداره امور بيمارستان  تلفن : 7258412

2-    اداره نظارت بردرمان : 7245903 

 

3-   مراجعه به حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي . يزد ميدان باهنر ابتداي بلوار شهيد صدوقي    ستاد هماهنگي :7244552

پيشنهادات

پيشنهادات

پيشنهادات خود را در قالب فرم زير تكميل و به دبيرخانه بيمارستان تحويل نماييد

Initiates file downloadفرم پيشنهادت

Initiates file downloadفرم پيشنهادات