بيمارستان آموزشي-درماني-پژوهشي  محمد صادق افشار تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با هدف و حفظ كرامت انساني و رعايت اخلاق حرفه اي با ارتقاء كيفيت و با استفاده از روشهاي علمي و بروز دنيا در جهت درمان بيماران و بازگشت به زندگي عادي آنها تلاش مي نماييد.
هم اكنون اين بيمارستان با ارائه خدمات فوق تخصصي قلب و عروق و خدمات تخصصي زنان و زايمان ، ارتوپدي و جراحي به بيماران مراجعه كننده.از سراسر كشور بويژه مناطق جنوب و جنوب شرق خدمت رساني مي نمايد.

•    پذيرش بيماران از اتاق عمل قلب
•    پايش هموديناميك و مراقبت وي‍ژه درماني براي بيماران
•    اجراي دستورات پزشكان محترم
•    ساپورت روحي رواني بيماران و  فراهم نمودن آرامش خاطر همراهان
•    انتقال بيماران از آي سي يو به بخش يا مراكز ديگر
•    مراقبت از بيماران تحت بالون پمپ، سي آر تي ، دستگاه قلب مصنوعي 
•    مراقبت از بيماران پيوند قلب
•    تهيه بروشور و پمفلت آموزشي جهت بيماران بستري
•    برگزاري كنفرانس آموزشي داخل بخش جهت ارتقاء علمي پرسنل
•    امور مربوط به اعتبار بخشي و حاكميت باليني

مسئول واحد:  نظارت بر كار پرسنل و خدمات پرستاري آنان ، بررسي كمبود وسايل و تجهيزات و دارو و درخواست و پيگيري آن ، برقراري نظم و آرامش براي پرسنل و بيماران، ايجاد انگيزه در پرسنل ،نياز سنجي علمي پرسنل و هماهنگي با سوپروايزر آموزشي جهت برگزاري كنفرانس ها، اطلاع رساني بخشنامه ها و برنامه هاي جديد در اين واحد.
پرسنل پرستاري:  مراقبت و اجراي دستورات پزشك ، دارو درماني و محاسبه و اجراي ليست داروهاي پرخطر، اجراي حاكميت باليني ، حمايت از حريم بيماران و افزايش رضايت مندي بيماران و همراهان، تلاش براي بهبود كيفيت كاري و علمي ،افزايش  اطلاعات پرستاري بروز دنيا.

مسئول  بخش (واحد) و سرپرستار:  افسانه اسلامي

پزشكان بخش :
دكتر سيد جليل ميرحسيني- دكتر مهدي حدادزاده- دكتر شهريار مالي- دكتر حبيب الله حسيني- دكتر محمد حسن عبداللهي- دكتر سيد حسين مشتاقيون- دكتر  مهدي دهقاني فيروزآبادي- دكتر مصطفي بهجتي- دكتر محمدرضا عليپور- دكتر فرهاد حدادپيرايه