.مراجعه روزانه به بخش ها جهت اقدامات ذيل :
    راهنمايي بيماراني كه بيمه ندارند جهت بيمه شدن (بيمه ايرانيان) و پيگيري آن
    آگاه سازي و اطلاع رساني بيماران از هزينه هاي بيمارستاني با هماهنگي واحد ترخيص .
    راهنمايي بيماران تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي .
    راهنمايي بيماران اتباع خارجه جهت استفاده از كمك مالي كميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان و موسسه ايراك .
    راهنمايي بيماران افغاني جهت استفاده از بيمه آسيا.
    بررسي علل عدم خروج بيماران ترخيص شده و انجام هماهنگي هاي و پيگيري هاي لازم جهت خروج آنها .
    راهنمايي بيماران تصادفي (حوادث ترافيكي) .
    راهنمايي بيماراني كه از بيمه تكميلي استفاده مي كنند .
2.بررسي وضعيت مالي بيماران و حل مشكلات پرداخت هزينه هاي درماني (شناسايي بيماران نيازمند و تخفيف هزينه هاي درماني) .
3.با ايجاد هماهنگي لازم جهت ارجاع بيمار و خانواده اش به پزشك،پرستار،بخش درماني و ساير كادر درماني درون بيمارستاني يا بيرون بيمارستاني و يا هرموسسه خدماتي – حمايتي و فراهم آوردن تسهيلات براي آنها .
4.تماس با موسسات درماني،حمايتي،بيمه اي،اجتماعي و.... در رابطه با مشكلات بيماران و در بعضي موارد بازديد از محل و منزل .
5.مراجعه مستقيم به سازمان ها و نهادها مثل كميته امداد ، بيمه و.... جهت حل مشكلات بيمار ان .
6.انجام هماهنگي لازم جهت حل مسايل درماني بيماران بي سرپرست و بدون همراه .
7.بررسي وضعيت درماني بيماران ازطريق ارتباط با پزشك ، كادر درمان و اطلاع رساني آن به همراهان بيمار .
8.ارتباط با ساير واحدهاي بيمارستاني ازجمله دفتر پرستاري، ترخيص،پذيرش، داروخانه ،نماينده بيمه، مسئول بخش و.... جهت رفع مشكلات بيماران.
9.برنامه ريزي براي ترخيص يبماران .
10.مشاوره فردي به بيماران و خانواده هاي آنها .
11.تهيه پمفلت بيماراني كه بايد به واحد مددكاري يبمارستان ارجاع داده شوند و توزيع آن در بخش ها .
12.برگزاري كلاس هاي آموزشي- توجيهي ويژه همراهان در بخش جراحي قلب در زمينه مددكاري،ترخيص،پرستاري،تغذيه و بهداشت در راستاي اجراي برنامه حاكميت باليني و احترام به حقوق بيماران .
13.ارتباط با موسسات خيريه (انجمن خيريه هديه حيات، خانه علي و فاطمه ،الزهرا و...) و افراد خير جهت كمك به بيماران نيازمند .
14.دريافت كمك مالي از كميسارياي عالي سازمان ملل و موسسه ايراك .
15.اجراي پروژه تحقيقاتي : تاثير مشاوره مذهبي قبل ازعمل جراحي كرونر بر نتايج زودرس پس از عمل .
16.آموزش به دانشجويان .
17.ثبت تخفيفات مددكاري در سيستم HIS بيمارستان .

مسئول واحد: عباس صادقي

دفتر مددكاري بيمارستان در طبقه دوم بيمارستان واقع شده است.