1.    انجام امور مربوط به ثبت و توزیع نامه از طریق اتوماسیون اداری
2.    پاسخ دادن به تقاضای ارباب رجوع در اسرع وقت
3.    ارسال نامه به سایر مراکز و پیگیری جهت تسریع در پاسخ
4.    پیگیری امور مربوط به مناقصه و قراردادهای بیمارستان
5.    تفکیک حکم کارگزینی و ارسال به واحد های بیمارستان
6.    ارسال آمار ماهیانه به واحد های درخواست کننده
7.    ارسال و پیگیری برنامه کشیک پزشکان (آنکال) بصورت ماهیانه
8.    انجام امور تایپ نامه های مربوطه
9.    انجام امور اسکن
10.    آشنا نمودن پرسنل جهت کار با اتوماسیون اداری
11.    انجام امور مربوط به دفتر مدیریت از قبیل:
•    هماهنگی ملاقات ها
•    هماهنگی جلسات
•     پیگیری نامه های مربوط
•    دعوت اعضا جهت شرکت درجلسه
•    برقراری ارتباط با سایر مراکز

مسئول  بخش (واحد): مرضیه زارعمسئول دبیرخانه بیمارستان افشار یزد