دفتر بهبود کیفیت با هدف ارتقاء مستمر کیفیت خدمات ، افزایش ایمنی بیمار وتکریم ارباب رجوع، از طریق تشکیل مستمر کمیته های بیمارستانی با توجه به نقطه قوت این بیمارستان که مدیریت مشارکتی می باشد ، ارائه خدمت  می نماید           

.هماهنگی ویکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

2. تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی (مدیریت، امور مالی، خدمات پزشکی، خدمات پرستاری، خدمات عمومی و پشتیبانی، خدمات پاراکلینیک )

3. تدوین شاخص های مهم عملکردی اختصاصی، قابل اندازه گیری ، قابل دستیابی و زمان دار جهت           فرایند های مختلف بیمارستان

4. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

5. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت

6. تدوین و اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات و شکایات در بیمارستان

7. تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

8. تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

9. پیگیری و هماهنگی پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی در واحدهای مختلف بیمارستان

10. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ ویکپارچه برنامه های بهبود کیفیت،ارتقای ایمنی بیماردر راستای الگوی اعتباربخشی

11. اجرا و پایش برنامه ممیزی جامع بیمارستان

12-نظارت مستمر بر تشکیل و اجراي مصوبات ساير کمیته های بیمارستانی

 

توضیحات : این واحد در طبقه دوم ساختمان اصلی جنب  سی سی یو بهپور واقع است.                شماره تلفن داخلی : 254

مسئول  واحد :  فاطمه بوستانی   (کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان افشار یزد
پست الكترونيك : fboostany@ssu.ac.ir

 

 

 

 


        
  کارشناس واحد : نسرین مرادی (کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی)