در این بخش به زودی خیرین بیمارستان معرفی خواهند گردید